Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ογδοντα πέντε υπαλλήλων (85) στην Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών ελέγχων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ο Υπουργός Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθου 12 παρ. 3 του Ν. 4314/2014 και του αρθρου 68 του Ν. 3528/2007 (χωρίς γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων), και προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικλων Ελέγχων, προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ογδόντα πέντε (85) υπαλλήλων, από υπηρεσίες του δημοσίου (πλην Υπουργείου Οικονομικων), Κρατικά ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

Οι υπάλληλοι των ανωτέρω φορέων, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση απόσπασης. Αναλυτικότερα οι θέσεις που προκηρρύσονται και τα τυπικά προσόντα για τις αντίστοιχες θέσεις έχουν ως εξής:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (7ΧΒ9Η-84Τ)