Ανακοίνωση-Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Ε.Ε. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Προκηρύξεις θέσεων

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι μίας (21) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής1, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2014.
Αναλυτικότερα:


1. Όσον αφορά στην 25η Νοεμβρίου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.F4)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Europaid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας» (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (DEVCO.C4)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.C2) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.R.4)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G4)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορές (MOVE.D3)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.C1)

ΩΥΡΧΧ-ΟΓΞ