Ψεκασμοί

Ανακοίνωση για τους ψεκασμούς με φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε ειδικές περιοχές (6-3-2017)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης, με αφορμή έγγραφων καταγγελιών για ψεκασμούς με φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε κατοικημένες περιοχές, ανακοινώνει στους παραγωγούς αλλά και στους χρήστες των ψεκαστικών μηχανημάτων ότι σύμφωνα με:        

Α) Με το άρθρο 26 της υπ’ αριθμ. 8197/90920/22-7-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1883Β/2013)

Β) Με το άρθρο 24 της υπ’ αριθμ. 6669/79087/15-7-2015 τροποποιούνται οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται µεταξύ ζώνης ψεκασµού γεωργικών φαρµάκων και ειδικής περιοχής, ορίζονται ως εξής: ( όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες)

α) Για τις ειδικές περιοχές της περίπτωσης α’ του άρθρου 26 του ν. 4036/2012, εφαρμόζονται κατά προτε­ραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και γεωργικά φάρ­μακα χαμηλού κινδύνου.

αα) Για τα σκευάσματα με ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με την αριθ. 265/3.9.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυ­πουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’1214/19.9.2002).

Συνημμένα:

η ανακοίνωση