Χαλαζιακή Άμμος

Ανακοίνωση για την Προμήθεια 80.000 Κιλών Χαλαζιακής Άμμου για τις Ανάγκες του Φράγματος του Ταχυδιυλιστηρίου στη Πραμόριτσα της Π.Ε Κοζάνης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια 80 τόνων χαλαζιακής άμμου συνολικού προϋπολογισμού 24.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Οι προς προμήθεια ποσότητες θα παραδοθούν στο ταχυδιυληστήριο του φράγματος Πραμόριτσα στον Πεντάλοφο του Δ. Βοϊου. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες προσφοράς.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι τις 23/11/2015 ημέρα Δευτέρα στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100 είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ταχυμεταφοράς, σε σφραγισμένους φακέλους την οικονομική τους προσφορά. Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή ανά κιλό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ των ειδών που ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας. Προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των ποσοτήτων.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών θα δίνονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων στο τηλ. 24613 51501 (αρμόδιος υπάλληλος Χαραλαμπίδης Κ.). Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Κοζάνης.

Συνημμένα: Έντυπα Προσφοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ο Διευθυντής Οικονομικού

   Τσορμπατζίδης Θεολόγος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ, ορυκτή, η οποία δεν θα προέρχεται από σπάσιμο και θα είναι απόλυτα σύμφωνη με τις εξής προδιαγραφές βάση προτύπου ΕΝ 12904 για επεξεργασία νερού:

Ονομαστική κοκκομετρία (mm):                                      0,8 – 1,6

Συντελεστής ομοιομορφίας:                                            1,43

Ενεργός διάμετρος d10 (mm):                                        0,80

Περιεκτικότητα σε SiO2 (%):                                           98%

Περιεκτικότητα σε σκόνη (%):                                         ≤0,2

Περιεκτικότητα σε οργανικά (%):                                    0,64

Ειδικό βάρος (kg/I):                                                      2,6

Πυκνότητα:                                                                  2,65 g/cm3

Φαινόμενη Πυκνότητα:                                                  1,7 g/cm3

Σκληρότητα (Mohs):                                                      7 mohs

Απώλεια βάρους σε HCI 20% επί 24h(%):                       ≤ 2, 0

pH:                                                                              7 – 8

Να να έχει πλυθεί καλά, να μην περιέχει άλλες προσμίξεις και να είναι στεγνή

Β. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο έλεγχος ποιότητας θα γίνει ως ακολούθως:

Α) Θα γίνει δειγματοληψία (τρία δείγματα) για κοκκομετρική ανάλυση, για την πιστοποίηση της ικανοποίησης των κριτηρίων αποδοχής που αφορούν την κοκκομετρία.

Β) Θα γίνει δειγματοληψία (τρία δείγματα) και στη συνέχεια χημική ανάλυση για την πιστοποίηση της χημικής σύστασης της άμμου.

Οι δειγματοληψίες θα γίνονται παρουσία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αγοραστή και οι αναλύσεις θα γίνονται σε εργαστήριο έγκρισης του αγοραστή με επιβάρυνση του προμηθευτή.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ

Μετά τον ολοκληρωμένο, ως άνω, έλεγχο ποιότητας της άμμου, θα γίνει η ποιοτική παραλαβή της και μετά από αυτήν η σχετική πληρωμή.

Η εν λόγω άμμος θα παραδοθεί επί τόπου στο Ταχυδιυλιστήριο του Φράγματος «Πραμόριτσα» στον Πεντάλοφο Δ. Βοΐου. Θα περιλαμβάνεται η μεταφορά και οποιοδήποτε κόστος αποσυσκευασίας και παράδοσης στην ΠΕ Κοζάνης.

Η παράδοση θα γίνει άπαξ και με αυτήν θα υποβληθούν οπωσδήποτε ζυγολόγια και τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου υλικού.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  • Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και θα επιλεγεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
  • Η προσφερόμενη τιμή των υλικών θα δοθεί ανά μονάδα και συνολικά.
  • To ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς.
  • Οι προσφορές θα ισχύουν για 120 ημέρες.
  • Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πόλη: ………………………. Οδός: ………………………… Αριθμός:……… Τηλ:…………………

Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας: ……………………………………………………………………………………

Αφού έλαβα γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών, που εγκρίθηκαν με την αρίθ. 1662/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. για την προμήθεια του θέματος αποδέχτηκα ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, και υποβάλλω την πιο κάτω Οικονομική Προσφορά.

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ANA ΚΙΛΟ ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α
1. Χαλαζιακή Άμμος 80.000 Kgr    
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………….

Ο Προσφέρων