Μετατάξεις

Ανακοίνωση για μετατάξεις διοικητικών υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ν.Π.∆.∆.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆., Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις, Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.∆. και ∆.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το ∆ημόσιο.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (7ΦΙΙ46ΨΖ2Ν-ΞΩ3)