Αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης

Ομάδες παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης

Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι η κατά το άρθρο 3 της Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) καθώς και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 91134/8287/21-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΒΕ7ΛΨ-ΧΞ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας αναγνώρισε τις παρακάτω

Ομάδες Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης με ΑΔΑ:

 

Ομάδα ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΩΝ Ι.Κ.Ε «ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ» 62Ο67ΛΨ-ΧΕΥ
ΠΡΑΟΥΝΤ ΦΑΡΜ ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ι.Κ.Ε. 6ΟΒΖ7ΛΨ-Η50
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α ́ Ι.Κ.Ε.   Ω3ΒΔ7ΛΨ-ΞΞΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΟΚΟΥ Α ́ Ι.Κ.Ε.  6Υ6Ψ7ΛΨ-85Ζ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΟΚΟΥ Α ́ Ι.Κ.Ε.  6ΔΝΤ7ΛΨ-ΧΡΨ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ Α ́ Ι.Κ.Ε.  7ΖΑΒ7ΛΨ-ΝΦΤ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ Α ́ Ι.Κ.Ε.  73ΥΛ7ΛΨ-ΣΜΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΠΑΡΤΟΥ Α ́ Ι.Κ.Ε.  7ΤΓ27ΛΨ-24Χ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Α ́ Ι.Κ.Ε.  63Φ37ΛΨ-Τ01
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΒΟЇΟΥ “ΦΑΣΟΛΙ ΣΙΣΑΝΙΟΥ”   6ΡΙ57ΛΨ-208