Ομάδες παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης

Αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι η κατά το άρθρο 3 της Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) καθώς και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 91134/8287/21-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΒΕ7ΛΨ-ΧΞ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας αναγνώρισε τις παρακάτω

Ομάδες Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης με ΑΔΑ:

 

Ομάδα ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΩΝ Ι.Κ.Ε «ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ» 62Ο67ΛΨ-ΧΕΥ
ΠΡΑΟΥΝΤ ΦΑΡΜ ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ι.Κ.Ε. 6ΟΒΖ7ΛΨ-Η50
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α ́ Ι.Κ.Ε.   Ω3ΒΔ7ΛΨ-ΞΞΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΟΚΟΥ Α ́ Ι.Κ.Ε.  6Υ6Ψ7ΛΨ-85Ζ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΟΚΟΥ Α ́ Ι.Κ.Ε.  6ΔΝΤ7ΛΨ-ΧΡΨ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ Α ́ Ι.Κ.Ε.  7ΖΑΒ7ΛΨ-ΝΦΤ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ Α ́ Ι.Κ.Ε.  73ΥΛ7ΛΨ-ΣΜΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΠΑΡΤΟΥ Α ́ Ι.Κ.Ε.  7ΤΓ27ΛΨ-24Χ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Α ́ Ι.Κ.Ε.  63Φ37ΛΨ-Τ01
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΒΟЇΟΥ “ΦΑΣΟΛΙ ΣΙΣΑΝΙΟΥ”   6ΡΙ57ΛΨ-208