Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Αναγνώριση Ομάδας Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης (10-03-2022)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Αναγνώριση Ομάδας Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης (10-03-2022)

Αναγνώριση Ομάδας Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης (10-03-2022)

Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει ότι η κατά το άρθρο 3 της Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) καθώς και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 91134/8287/21-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΒΕ7ΛΨ-ΧΞ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, αναγνώρισε την κάτωθι Ομάδα Παραγωγών:

Ομ.Π. ΟΣΠΡΙΩΝ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΛΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Αναγνώριση της «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΛΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε.» ως Ομ.Π. ΟΣΠΡΙΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)

(ΑΔΑ: ΨΡΥΩ7ΛΨ-0ΧΔ)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η κατά το άρθρο 3 της Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) καθώς και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 91134/8287/21-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΒΕ7ΛΨ-ΧΞ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και συνήλθε σε συνεδρίαση στις 10-03-2022 έπειτα από πρόσκληση με αριθμό 1/2022 και Α.Π. οικ. 37178/10-03-2022, έχοντας υπόψη:

1. Τον Καν.(EE)1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου»

2. Τον Ν. 4384/2016 (78/Α΄/26-04-2016), «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις»

3. Την αριθ. Κ.Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) «Αρμόδια αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει με την αριθ.2430/110502/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ3800/Β΄/27-10-2017)

4. Την αριθ. 58/3844/08-01-2018 ερμηνευτική Εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ., «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών – Έλεγχοι Οργανώσεων Παραγωγών» (ΑΔΑ: ΩΓ9Γ4653ΠΓ-7Ψ8)

5. Το αριθ. 2790/132787/08-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του ΥΠ.Α.Α.Τ.

6. Την αίτηση της εταιρείας «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΛΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε.», που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας και έλαβε Α.Π. 37288/10-03-2022, με την οποία αιτείται την αναγνώρισή της ως «Ομάδας Παραγωγών» στον τομέα των λοιπών προϊόντων (όσπρια).

7. Την με αριθμό 1/2022 Έκθεση της Εισηγήτριας της εν λόγω Επιτροπής.

Αποφασίζουμε

Την αναγνώριση της Ομάδας «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΛΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε.», ως Ομάδας Παραγωγών (Ομ.Π.) με την επωνυμία «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΛΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 146540036000 και με έδρα: ΜΗΛΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ καθώς με βάση τις διατάξεις του Καν (ΕΕ) 1308/2013 και τους όρους και προϋποθέσεις που θέτουν η υπ’ αριθ. 397/18235/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η υπ’ αριθ. 4270/139407/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 5/Β΄/05-01-2018), ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης ως Ομάδας Παραγωγών (Ομ.Π.) ΟΣΠΡΙΩΝ (Τομέας Λοιπών Προϊόντων) με Κωδικό ΣΟ 0713 στα παρακάτω προϊόντα:

1. Μπιζέλια (Pisum sativum) Κωδικός ΣΟ ex 0713 10 (Άλλα από τα προοριζόμενα για σπορά
Κωδικός ΣΟ 0713 10 90).

2. Ρεβίθια (garbanzos) με Κωδικό ΣΟ ex 0713 20 00 (άλλα από τα προοριζόμενα για σπορά, φασόλια Vigna spp. Phaseoulus spp.)

3. Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata (L.) Wilczek με Kωδικό ΣΟ ex 0713 31 00 (Άλλα από τα προοριζόμενα για σπορά).

4. Φασόλια «μικρά κόκκινα» με Κωδικό ΣΟ ex 0713 32 00 (Άλλα από τα προοριζόμενα για σπορά).

5. Φασόλια κοινά με Kωδικό ΣΟ ex 0713 33 (Άλλα από τα προοριζόμενα για σπορά 0713 33 90).

6. Φασόλια του είδους Vigna subterranea ή Voandzeia subterranea με Kωδικό ΣΟ ex 0713 34 00 (Άλλα από τα προοριζόμενα για σπορά 0713 35 00).

7. Φασόλια μαυρομάτικα (Vigna unguiculata) με Kωδικό ΣΟ ex 0713 39 00 (Άλλα από τα προοριζόμενα για σπορά).

8. Φακές με Kωδικό ΣΟ ex 0713 40 00 (Άλλα από τα προοριζόμενα για σπορά).

9. Κουκιά και λαθούρια (φάβα) με Kωδικό ΣΟ ex 0713 50 00 (Άλλα από τα προοριζόμενα για σπορά).

10. Φαιά μπιζέλια με Kωδικό ΣΟ ex 0713 60 00 (Άλλα από τα προοριζόμενα για σπορά).

11. Άλλα με Kωδικό ΣΟ ex 0713 90 00 (Άλλα από τα προοριζόμενα για σπορά).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ