Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

1η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 50360/15-04-2020 απόφασης ένταξης πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

1η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 50360/15-04-2020 απόφασης ένταξης πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως κάθε φορά ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/Α), όπως κάθε φορά ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014, ΦΕΚ 265/Α, «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις».
 4. To Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το “8.2.4. M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)” όπως κάθε φορά ισχύει.
 5. Την C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014−2020 όπως κάθε φορά ισχύει.
 6. Την με αρ. πρωτ. 1065/19-4-2016 ΥΑ, ΦΕΚ 1273/Β, με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» όπως ισχύει κάθε φορά.
 7. Την με αρ. πρωτ. 13158/2017 YA, ΦΕΚ 4302/Β, με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» (ΦΕΚ 3322/Β/2016) όπως ισχύει κάθε φορά.
 8. Την με αρ. πρωτ. 13849/14.12.2017 ΥΑ, ΦΕΚ 4543/Β, με θέμα, «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014 – 2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»,

  Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύει κάθε φορά

 9. Την με αρ. πρωτ. 2545/17-10-2016, ΦΕΚ 3447/Β, Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)
  Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και
  Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» όπως ισχύει κάθε φορά.
 10. Τις αιτήσεις στήριξης και τους φακέλους υποψηφιότητας για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» ή/και στη Δράση 4.1.3

  «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ 2014-2020,

  όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2017 (ΥΑ 13849/14.12.2017, ΦΕΚ 4543/Β).

 11. Τα πορίσματα των διοικητικών ελέγχων των αρμόδιων Γνωμοδοτικών Επιτροπών επί των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτά παρουσιάζονται στους πίνακες δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων (Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου) των αρ. πρωτ. 12807/27-01-2020 και 12819/27-01-2020 Αποφάσεων του Περιφερειάρχη.
 12. Την υπ. αριθμ. 12819/27-01-2020 απόφαση ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από φυσικά και νομικά πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
 13. Την υπ. αριθμ. 12807/27-01-2020 απόφαση ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από συλλογικά σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
 14. Την υπ. αριθμ. 50360/15-04-2020 απόφαση ένταξης πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1

  «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3

  «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.»

 15. Τις ενδικοφανείς προσφυγές που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εναντίον των αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. 12819/27-01-2020 ή της υπ. αριθμ. 12807/27-01-2020 απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από φυσικά και νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα αντίστοιχα.
 16. Τα πορίσματα («Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων» και «Έντυπο Αξιολόγησης Ένστασης Αίτησης Στήριξης») της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών από τις αρμόδιες γνωμοδοτικές επιτροπές, όπως αυτά έχουν οριστικοποιηθεί στο ΠΣΚΕ.
 17. Τις αιτήσεις υπαναχώρησης από τη Δράση 4.1.1 ή/και τη Δράση 4.1.3 που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 18. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς τον Περιφερειάρχη.
 19. Το γεγονός ότι με την έκδοση της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 293.694,81€ σε βάρος της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑ) 082/1 του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, (ΠΔΕ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 50360/15-04-2020 απόφασης ένταξης πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης, ως εξής:

Άρθρο μόνο

 1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 1

Ένταξη πράξεων

 1. Την ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» ή/και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ 2014 – 2020 των πράξεων που κρίθηκαν παραδεκτές σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 13158/2017 απόφαση όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής ΥΑ).
  Οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης, όπως αυτές έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το «Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής» και το «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης» που έχουν συντάξει οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές του άρθρου 20 ή με το «Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων» και το «Έντυπο Αξιολόγησης Ένστασης Αίτησης Στήριξης» που έχουν συντάξει οι Επιτροπές Ενστάσεων του άρθρου 23 (εφεξής γνωμοδοτικές επιτροπές) της ΥΑ, είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής ΠΣΚΕ) και περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
 2. Η δημόσια δαπάνη των πράξεων, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),

  κατανέμεται, ανά δράση και κατηγορία δικαιούχων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και ανέρχεται συνολικά σε 45.293.694,81€.

Δράση Φυσικά και νομικά πρόσωπα Συλλογικά σχήματα
4.1.1 37.257.063,62 € 6.873.044,98 €
4.1.3 881.624,14 € 281.962,07 €
 1. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 2: «Το έργο της γνωμοδοτικής επιτροπής απεικονίζεται συνοπτικά στο «Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής» και αναλυτικά στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης» (εφεξής «πορίσματα γνωμοδοτικών επιτροπών»).», διαγράφεται.
 2. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος16 ως εξής:

«16. Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων αρχίζουν από την ημερομηνία που αναφέρεται στη στήλη «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ» του σχετικού πίνακα του παραρτήματος»

 1. Την αντικατάσταση του παραρτήματος της υπ. αριθμ. 50360/15-04-2020 απόφασης ένταξης πράξεων με το συνημμένο στην παρούσα παράρτημα.

Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του

ΥΠΑΑΤ και του ΠΑΑ και να αναρτηθεί στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και

στις έδρες των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς και

Φλώρινας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

Συνημμένα:

1η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 50360/15-04-2020 απόφασης ένταξης πράξεων φυσικών

και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση

επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση

4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του

περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο

της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης

(ΑΔΑ: Ψ7617ΛΨ-ΗΘΤ)