Δίκτυο ΠΔΜ-Π.Ε. Κοζάνης

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια δομημένη καλωδίωση στο κτίριο του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια δομημένη καλωδίωση στο κτίριο του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL53
Τηλέφωνο 2461351194
Φαξ 2461047209
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο a.papacharisiou@pdm.gov.gr-d.mokias@kozani.pdm.gov.gr
Αρμόδιοι για πληροφορίες 1. Για τη Διακήρυξη: Παπαχαρισίου Αικατερίνη  2461351114

2. Για τις Προδιαγραφές Μόκιας Δημήτριος – 2461351207,

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν διάθεση από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρατίας 27, Ημιώροφος Γραφείο 25

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση:  https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/.

1.2       Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/1

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔ. 2016ΕΠ54100000 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 541 (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)».

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε: 9471 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα  071 του Προϋπολογισμού, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη και  πίστωση.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια για την δομημένη καλωδίωση στο κτίριο του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):  44321000-6, συνολικού κόστους πλέον ΦΠΑ 24%  25.806,00€

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για σύνολο των ποσοτήτων ανέρχεται στο ποσό των 31.999,44 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 25.806,00,  ΦΠΑ : 6.193,44).

Η διάρκεια της σύμβασης, για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια υλικών, θα είναι τριών (3) μηνών από την υπογραφή της.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων.

Συνημμένα:

Η διακήρυξη

diakyrixi13-2021-promitheia-domimenis-kalodiosis-ktiniatrikoy-ergastirioy-kozanis

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς

Το ΤΕΥΔ