Προκηρύξεις θέσεων

Σχετικά με την κατάθεση Αίτησης και δικαιολογητικών, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 204654/Ε1/24-12- 2019 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Σχετικά με την κατάθεση Αίτησης και δικαιολογητικών, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 204654/Ε1/24-12- 2019 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Προκήρυξη Κλάδοι Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

(στο www.asep.gr)

Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών στη ΔΠΕ Κοζάνης
1ΓΕ/2019

(ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 15/01/2020 έως 03/02/2020 και ώρα 14:00 Από τη

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 έως και την

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

(8:30 έως 13:30)

επισημαίνονται τα εξής:

1) Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ήδη εγγραφεί στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ.
(https://opsyd.sch.gr).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση δικαιολογητικών σε περίπτωση που δεν επιβεβαιώνεται η εγγραφή του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ.

2) Η προθεσμία κατάθεσης της Αίτησης με τα δικαιολογητικά στη ΔΠΕ Κοζάνης είναι από 13/01/2020 ως 12/02/2020 (Διοικητήριο, 4ος όροφος, γραφείο 10 και 12, με ωράριο παραλαβής 8:30 – 13:30).

3) Με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου συμπληρώνεται η Αίτηση και επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά, όπως ακριβώς καθορίζεται στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ και στην πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

(α) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι του εντύπου: καταγράφουν τα ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα πεδία/στοιχεία στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., τα οποία επικαλούνται για την απόδειξη του, κατά περίπτωση, προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας.

(β) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ του εντύπου: καταγράφουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για πρώτη φορά και να δηλώσουν το αντίστοιχο προσόν/κριτήριο/ιδιότητα.

(γ) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ του εντύπου: καταγράφουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για επικαιροποίηση / τροποποίηση / συμπλήρωση ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ..

4) Κατατίθενται:

(α) η πρωτότυπη υπογεγραμμένη Αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά και

(β) ένα φωτοαντίγραφο της Αίτησης.

Μετά από έλεγχο, οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται, σφραγίζονται και υπογράφονται από αρμόδιο υπάλληλο της ΔΠΕ Κοζάνης, ενώ το φωτοαντίγραφο επιστρέφεται στον υποψήφιο.

5) Παράλληλα οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) για την Προκήρυξη 1ΓΕ/2019, από 15/01/2020 ως 03/02/2020 και ώρα 14:00.

ΑΠΟ ΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Για την Π.Ε. Κοζάνης