Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 175 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α΄)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 9 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του π.δ.146/2010 (ΦΕΚ 239/ Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Την υπ΄αριθ. 91546/24-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

8. Την υπ΄ αριθμ. 1907/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που αφορά στην έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 5η Ιουλίου 2021, σε υπηρεσίες της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

9. Τις υπ’ αριθμ. 179547/15-12-2020 και 179526/15-12-2020 βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Οικονομικού (έδρας), που αφορούν στην εξασφάλιση πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης αμοιβής (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του προσωπικού που θα προσληφθεί στις υπηρεσίες της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID- 19, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας /Έδρας και Π.Ε. Κοζάνης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων -υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της Ανακοίνωσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και λήγει με την παρέλευση της 5ης ημέρας.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα:

Η Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (με ΑΔΑ: 6ΧΡΗ7ΛΨ-5Χ8)

Η σχετική ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (σε μορφή docx)