Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων IIΙ δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικός έτος 2020-2021

Μεταφορά μαθητών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων IIΙ δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικός έτος 2020-2021

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων IIΙ δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικός έτος 2020-2021

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
  2. Το άρθρο 6 παράγραφος 10 του Ν. 4412/16
  3. Του ν. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26/09/2018)
  4. Tο άρθρο 33    του νόμου  4713 ( ΦΕΚ A΄ 147 29/7/2020)
  5. Την  1639/2020 (ΑΔΑ: ΩΗ0Ω7ΛΨ-ΒΨΧ) απόφαση έγκρισης  τροποποίησης της Οικονομικής Επιτροπής

Προτίθεται να προχωρήσει:

Σε διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής  των  Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό  έτος 2020-2021  συνολικού ποσού 50.301,95 χωρίς το  Φ.Π.Α (CPV  60130000).

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο  τμήμα προμηθειών στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης  την Παρασκευή 4/12/2020  και ώρα 10:00 π..

Οι υποψήφιοι πρέπει μαζί με την οικονομική τους προσφορά να καταθέσουν στην Π.Ε Κοζάνης   στο τμήμα προμηθειών υπεύθυνη δήλωση  σχετικά με την ασφαλιστική και φορολογική τους ενημερότητα και να δηλώνουν  ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική  απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων IIΙ δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικός έτος 2020-2021, με τον πίνακα των νέων III δρομολογίων, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και την υπεύθυνη δήλωση 

ΑΔΑ: ΩΥΔΜ7ΛΨ-ΣΘΗ

και σε μορφή doc

 

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Το άρθρο 6 παράγραφος 10 του Ν. 4412/16

Του ν. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26/09/2018)

Tο άρθρο 33    του νόμου  4713 ( ΦΕΚ A΄ 147 29/7/2020)

Την  1639/2020 (ΑΔΑ: ΩΗ0Ω7ΛΨ-ΒΨΧ) απόφαση έγκρισης  τροποποίησης της Οικονομικής Επιτροπής Οικονομικής Επιτροπής