Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης ΠΔΜ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων II δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικός έτος 2020 – 2021 χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων II δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικός έτος 2020 – 2021 χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων II δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικός έτος 2020 – 2021 χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
  2. Το άρθρο 6 παράγραφος 10 του Ν. 4412/16
  3. Του ν. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26/09/2018)
  4. Tο άρθρο 33 του νόμου 4713 (ΦΕΚ A΄ 147 29/7/2020)
  5. Την 1340/20 (ΑΔΑ: ΨΡ8Ζ7ΛΨ-ΓΥ8) απόφαση έγκρισης  τροποποίησης της Οικονομικής Επιτροπής

Προτίθεται να προχωρήσει:

Σε διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής των Νέων δρομολόγιων II μεταφοράς μαθητών Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό  έτος 2020-2021 συνολικού ποσού 34.125,72 χωρίς το Φ.Π.Α (CPV  60130000)

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο  τμήμα προμηθειών στο κτίριο  της Π.Ε Κοζάνης την Δευτέρα 12/10/2020 και ώρα 10:00 π.μ

Οι υποψήφιοι πρέπει μαζί με την οικονομική τους προσφορά να καταθέσουν στην Π.Ε Κοζάνης στο τμήμα προμηθειών υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφαλιστική και φορολογική τους ενημερότητα και να δηλώνουν ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική  απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Συνημμένα:

Ο πίνακας των νέων II δρομολογίων σχολικού έτους 2020 – 2021, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και η υπεύθυνη δήλωση στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων II δρομολογίων μεταφοράς μαθητών (ΑΔΑ: 66ΩΤ7ΛΨ-Β52)

Η 1340/20 (ΑΔΑ: ΨΡ8Ζ7ΛΨ-ΓΥ8) απόφαση έγκρισης  τροποποίησης της Οικονομικής Επιτροπής, όπου η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα:

Α) Την έγκριση των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2020-2021 συνολικού ποσού 34.125,72 με το Φ.Π.Α,
Β) Την έγκριση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τιμής για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Ε Κοζάνης συνολικού ποσού 34.125,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α