Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης ΠΔΜ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικός έτος 2020-2021, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικός έτος 2020-2021 χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικός έτος 2020-2021 χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
  2. Το άρθρο 6 παράγραφος 10 του Ν. 4412/16
  3. Του ν. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26/09/2018)
  4. Το άρθρο 33 του νόμου  4713 ( ΦΕΚ A΄ 147 29/7/2020)
  5. Την 1223/20 (ΑΔΑ: ΩΝ3Κ7ΛΨ-51Ψ) απόφαση έγκρισης  τροποποίησης της Οικονομικής Επιτροπής

Προτίθεται να προχωρήσει:

Σε διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής των Νέων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2020-2021 συνολικού ποσού 38.144,26 χωρίς το Φ.Π.Α (CPV  60130000)

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο τμήμα προμηθειών στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης την Δευτέρα 14/9/2020 και ώρα 10:00 π.μ

Οι υποψήφιοι πρέπει μαζί με την οικονομική τους προσφορά να καταθέσουν στην Π.Ε Κοζάνης στο τμήμα προμηθειών υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφαλιστική και φορολογική τους ενημερότητα και να δηλώνουν  ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική  απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

Συνημμένα:

Ο πίνακας των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και η υπεύθυνη δήλωση (ΑΔΑ: 64ΨΔ7ΛΨ-ΤΤ7)

και

Η 1223/20 (ΑΔΑ: ΩΝ3Κ7ΛΨ-51Ψ) απόφαση έγκρισης  τροποποίησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση των νέων δρομολογίων και την έγκριση της πρόσκλησης.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει Ομόφωνα:

Α) Την έγκριση των Νέων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2020-2021 συνολικού ποσού 38.144,26 με το Φ.Π.Α.
Β) Την έγκριση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τιμής για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Ε Κοζάνης συνολικού ποσού 38.144,26 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α