Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης ΠΔΜ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικός έτος 2019 – 2020

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
  2. Το άρθρο 6 παράγραφος 10 του Ν. 4412/16
  3. Του ν. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26/09/2018)
  4. Tο άρθρο 15 παράγραφός 2 του νόμου 4625/19 (ΦΕΚ 139-Α)
  5. Την 2689 /19 (ΑΔΑ: Ψ89Ν7ΛΨ-Φ5Δ) απόφαση έγκρισης

Προτίθεται να προχωρήσει:

Σε διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού ποσού 79.393,72 χωρίς το  Φ.Π.Α (CPV  60130000)

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο τμήμα προμηθειών στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης την Δευτέρα 23/12/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει μαζί με την οικονομική τους προσφορά να καταθέσουν στην Π.Ε Κοζάνης   στο τμήμα προμηθειών υπεύθυνη δήλωση  σχετικά με την ασφαλιστική και φορολογική τους ενημερότητα και να δηλώνουν  ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική  απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε Κοζάνης

 

 

Τζιούμαρης Γρηγόριος

Συνημμένα:

Ο πίνακας των νέων δρομολογίων σχολικού έτους 2019 – 2020, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και η υπεύθυνη δήλωση.