Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης ΠΔΜ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων 8,9,10 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Κοζάνης για το σχολικό έτος 2020-2021

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων 8,9,10 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Κοζάνης για το σχολικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων 8,9,10 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Κοζάνης για το σχολικό έτος 2020-2021

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
  2. Το άρθρο 6 παράγραφος 10 του Ν. 4412/16
  3. Του ν. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26/09/2018)
  4. Το άρθρο 33 του νόμου 4713 ( ΦΕΚ A΄ 147 29/7/2020)
  5. Τις 98/21 (ΑΔΑ: Ψ6ΡΣ7ΛΨ-ΘΗΚ), 159/21 (ΑΔΑ: Ω5ΣΔ7ΛΨ-ΒΤΗ),  και 173/21 (ΑΔΑ: 62ΕΚ7ΛΨ-Δ5Γ)   αποφάσεις  έγκρισης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ

Προτίθεται να προχωρήσει:

Σε διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής των νέων δρομολογίων    μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2020-2021 συνολικού ποσού   28.623,75 με το  Φ.Π.Α (CPV  60130000)

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο  τμήμα προμηθειών στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης την Παρασκευή  9/4/2021  και ώρα 10:00 π.μ

Οι υποψήφιοι πρέπει μαζί με την οικονομική τους προσφορά να καταθέσουν στην Π.Ε Κοζάνης στο τμήμα προμηθειών υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφαλιστική και φορολογική τους ενημερότητα και να δηλώνουν ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016.

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων 8,9,10 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Κοζάνης για το σχολικό έτος 2020-2021 (με ΑΔΑ: Ψ00Ε7ΛΨ-Ο0Η)

Ο Πίνακας νέων δρομολογίων 8,9,10 μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2020-2021 συνολικού ποσού 28.623,75 με το Φ.Π.Α (CPV 60130000), μαζί με την Οικονομική προσφορά και την Υπεύθυνη Δήλωση (σε μορφή doc)

 

Πρό σκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων 8,9,10 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Κοζάνης για το σχολικό έτος 2020-2021

Πρό σκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων 8,9,10 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Κοζάνης για το σχολικό έτος 2020-2021