Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για ένα έτος

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για ένα έτος

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και έχοντας υπόψη:
 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. To N. 1568/85 (177/A) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» όπως έχει ισχύει.
 8. Το Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α) «Κύρωση Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», όπως έχει ισχύει.
 9. Το Ν. 4144/13 (88/Α) «Αντιμετώπιση παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως έχει ισχύει.
 10. Το Ν. 3144/03 (ΦΕΚ 111/Α)
  «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις», όπως έχει ισχύει.
 11. Το άρθρο 27 του Ν. 4304/2014 σύμφωνα με το οποίο για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) με Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του Ν. 4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.
 12. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α).
 13. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 14. Το Π.Δ 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1568/85», όπως έχει ισχύει
 15. Το Π.Δ 17/96 (ΦΕΚ 11/Α) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ, όπως έχει ισχύει.
 16. Η με αριθμό 13308/466/23-03-2020 (ΑΔΑ ΨΩΑΘ46ΜΤΛΚ-ΩΗΥ) Εγκύκλιος Δ/νσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου δέκατου τρίτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-03-2020 (ΦΕΚ 68/Α) Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας.
 17. Την αριθ. 1168/16-12-2008 της Γενικής Δ/νσης Φορολογίας «Απαλλαγή από ΦΠΑ των Ιατρών εργασίας – Κοινοποίηση της αριθ. 297/08 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ»
 18. Το αριθμ. 102610/07-07-2021 (21REQ008878804) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Διοίκησης.

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθ. 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κατάθεση κλειστών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες αποτελούν διακριτά τμήματα και φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΕΤΗΣΙ ΩΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ με ΦΠΑ Δαπάνη με ΦΠΑ
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 200,6 31,00 6.218,60 €
2. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 120,8 43,40 5.208,00 €
Κόστος Υπηρεσίας ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.426,60 €

 

Σημ. Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης Τεχνικού Ασφαλείας περιλαμβάνει ΦΠΑ 24% (1.203,60 €), ενώ ο αντίστοιχος του Ιατρού Εργασίας απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμα της παροχής των ως άνω υπηρεσιών θα καθορισθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.3850/2010.

Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ανά Τμήμα ή και για τα δύο Τμήματα, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης ΕΞ.Υ.Π.Π) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ν.3850/10, όπως ισχύει.

Τα προσόντα του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας όπως καθορίζονται από το Ν.3850/10, αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα που παρατίθεται στο τέλος της παρούσας.

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής χωρίς Φ.Π.Α. για το σύνολο των αιτούμενων ωρών, ανά τμήμα.

Επισημαίνεται ότι ειδικά για το γιατρό εργασίας οι προσφορές που υποβάλλονται από γιατρό με την ειδικότητα του Ιατρού Εργασίας αξιολογούνται κατά προτεραιότητα και εν ελλείψει αυτού από ιατρό άλλης ειδικότητας με τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων γιατρού εργασίας (σε εφαρμογή των όσων ορίζονται στην ΚΥΑ με αριθμ. Υ7α/ΓΠ.Οικ.112498/18.8.2009 (ΦΕΚ 1775/26.8.2009, τ.Β’).

 

Συνημμένα:

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για ένα έτος (σε μορφή pdf)