Αναδασμός

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο Αγρόκτημα Φτελιά-Γαλιάνα του Δήμου Κοζάνης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Όλες οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα ΦΤΕΛΙΑ-ΓΑΛΙΑΝΑ της ΤΚ ΠΤΕΛΕΑΣ του δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ  για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, από Δευτέρα 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 έως Δευτέρα 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο τηλέφωνο 2461-3-51224 (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την υπόθεση εξαγοράς που μας έχετε  υποβάλει με αίτημα σας, σύμφωνα με το αρ 5του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ. 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στους φακέλους που μας έχετε καταθέσει υπάρχουν ελλιπή στοιχεία για την τεκμηρίωση της κατοχής της εν λόγω έκτασης, από την 05-06-1993 και ως εκ τούτου θα πρέπει να μας προσκομίσετε επί πλέον στοιχεία κατοχής μέχρι σήμερα.

Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να μας προσκομίσετε τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 23 του Ν.4061/2012 έως 23-10-2017  οι αιτήσεις θα απορριφθούν.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας


Πίνακας Αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Φτελιά – Γαλιάνα Αγγελίδης Νικόλαος του Νικολάου υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 1002,04τ.μ 9589/04-06-2004
2 Φτελιά – Γαλιάνα Αγγελίδης Στρατής του Γιασεμή υπ.αριθ…..αγροτεμάχιο 45/04-06-2004
3 Φτελιά – Γαλιάνα Αγγελίδης Στρατής του Γιασεμή υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 5000,00τ.μ 686/23-09-2004
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο
4 Φτελιά – Γαλιάνα Αγγελίδης Στρατής του Γιασεμή υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 5000,00τ.μ
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο
5 Φτελιά – Γαλιάνα Αγγελίδης Φώτιος του Ζαχαρία υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 385,00τ.μ 19008/17-12-2003
6 Φτελιά – Γαλιάνα Αρνίδης Γεώργιος του Κων/νου υπ.αριθ. 179 αγροτεμάχιο 1020,00τ.μ 10107/04-06-2004
υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 3160,00τ.μ
υπ.αριθ. 532 αγροτεμάχιο 1750,00τ.μ
7 Φτελιά – Γαλιάνα Αρνίδης Γεώργιος του Κων/νου υπ.αριθ. 532 αγροτεμάχιο 1750,00τ.μ 9813/04-06-2004
υπ.αριθ. 543 αγροτεμάχιο 1750,00τ.μ
8 Φτελιά – Γαλιάνα Αρνίδης Ιορδάνης του Ιωάννη υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 5000,00τ.μ 9295/02-06-2004
9 Φτελιά – Γαλιάνα Αρνίδης Ιωάννης του Παναγιώτη υπ.αριθ. 543 αγροτεμάχιο 1625,00τ.μ 9592/04-06-2004
υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 1258,00τ.μ
10 Φτελιά – Γαλιάνα Αρνίδης  Παναγιώτης του Κυριάκου υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 7459,00τ.μ 9590/04-06-2004
11 Φτελιά – Γαλιάνα Αρνίδης  Παναγιώτης του Κυριάκου υπ.αριθ. 535 αγροτεμάχιο 2359,00ττ.μ 9591/04-06-2004
12 Φτελιά – Γαλιάνα Αρνίδης Στέργιος του Θεόφιλου υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 2686,00τ.μ 9445/03-06-2004
13 Φτελιά – Γαλιάνα Αρνίδου Αλεξάνδρα του Βασιλείου υπ.αριθ. 118 αγροτεμάχιο 800,00τ.μ 321/10-10-2006
14 Φτελιά – Γαλιάνα Αρνίδου Αναστασία του Νικολάου υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 927,00τ.μ 19007/18-12-2003
15 Φτελιά – Γαλιάνα Ασημενίδης Ανδρέας του Δημητρίου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 3362,00τ.μ 9610/04-06-2004
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1737,00τ.μ
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2819,00τ.μ
16 Φτελιά – Γαλιάνα Ασημενίδης Απόστολος του Ευστρατίου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2107,00τ.μ 9612/04-06-2012
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2528,00τ.μ
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 1236,00τ.μ
υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 1892,00τ.μ
υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 5201,00τ.μ
17 Φτελιά – Γαλιάνα Ασημενίδης Βλάσιος του Αθανασίου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 564,00τ.μ 9432/03-06-2005
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2122,00τ.μ
18 Φτελιά – Γαλιάνα Ασημενίδης Δημήτριος του Αθανασίου υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 1529,00τ.μ 9611/04-062012
υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 2990,00τ.μ
υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 2210,00τ.μ
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 1581,00τ.μ
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 1648,00τ.μ
19 Φτελιά – Γαλιάνα Ασημενίδης Κων/νος του Χριστοδούλου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 923,68τ.μ 9382/03-06-2004
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1233,72τ.μ
υπ.αριθ. 539 αγροτεμάχιο 4615,44τ.μ
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 2292,00τ.μ
20 Φτελιά – Γαλιάνα Ασημενίδου Σοφία του Αθανασίου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2540,00τ.μ 9381/03-06-2004
21 Φτελιά – Γαλιάνα Βερβερούδης Ευθύμιος του Αθανασίου υπ.αριθ. 193 αγροτεμάχιο 2811,00τ.μ 9585/04-06-2004
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 3965,00τ.μ
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 2356,00τ.μ
22 Φτελιά – Γαλιάνα Δασκαλοπούλου Αργυρώ του Ευστρατίου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1905,00τ.μ 9608/04-06-2004
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1403,00τ.μ
υπ.αριθ. 396 αγροτεμάχιο 3930,00τ.μ
υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 886,00τ.μ
23 Φτελιά – Γαλιάνα Ιωσηφίδου Μαρία του Ιωάννη υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 581,00τ.μ 9428/03-06-2004
υπ.αριθ. 167 αγροτεμάχιο 2824,00τ.μ
υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 2445,00τ.μ
υπ.αριθ. 167 αγροτεμάχιο 615,00τ.μ
υπ.αριθ. 507 αγροτεμάχιο 3423,00τ.μ
24 Φτελιά – Γαλιάνα Καραγιαννάκης Απόστολος του Δημητρίου υπ.αριθ. 512 αγροτεμάχιο 935,00τ.μ 9239/01-06-2004
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 2037,00τ.μ
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 2500,00τ.μ
υπ.αριθ. 167 αγροτεμάχιο 1609,00τ.μ
25 Φτελιά – Γαλιάνα Καραγιαννάκης Δημήτριος του Αποστόλου υπ.αριθ. 167 αγροτεμάχιο 1680,00τ.μ 9238/01-06-2004
υπ.αριθ. 179 αγροτεμάχιο
υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 5500,00τ.μ
υπ.αριθ. 179 αγροτεμάχιο 650,00τ.μ
26 Φτελιά – Γαλιάνα Καραγιαννάκης Φίλιππος του Γεωργίου υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 1812,00τ.μ 9552/04-06-2004
27 Φτελιά – Γαλιάνα Καραταϊρη Ευστρατία του Νικολάου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1435,00τ.μ 9614/04-06-2004
28 Φτελιά – Γαλιάνα Κελεσίδης Παναγιώτης του Ηλία υπ.αριθ. 179 αγροτεμάχιο 4781,00τ.μ 9606-04-06-2004
29 Φτελιά – Γαλιάνα Κελεσίδου Ελένη του Μιλτιάδης υπ.αριθ. 179 αγροτεμάχιο 1455,00τ.μ 9607/04-06-2004
υπ.αριθ. 167 αγροτεμάχιο 1075,00τ.μ
υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 2769,00τ.μ
30 Φτελιά – Γαλιάνα Κουντούδης Κων/νος του Ιωάννη υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 3074,00τ.μ 9283/02-06-2004
31 Φτελιά – Γαλιάνα Κωστούδης Μιλτιάδης του Ιωάννη υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1747,00τ.μ 9609/04-06-2004
32 Φτελιά – Γαλιάνα Λαζαρίδης Ευστάθιος του Ιορδάνη υπ.αριθ. 480 αγροτεμάχιο 750.00τ.μ 9392/03-06-2004
υπ.αριθ. 535 αγροτεμάχιο 1293,00τ.μ
υπ.αριθ. 537 αγροτεμάχιο 2921.00τ.μ
υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 2943,00τ.μ
υπ.αριθ. 544 αγροτεμάχιο 1135,00τ.μ
33 Φτελιά – Γαλιάνα Μαναβάκης Αθανάσιος του Δημητρίου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1908,00τ.μ 9431/03-06-2004
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 586,00τ.μ
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1675,00τ.μ
34 Φτελιά – Γαλιάνα Μέγας Βασίλειος του Αθανασίου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1079,00τ.μ 951/28-05-2004
35 Φτελιά – Γαλιάνα Μέγας Βασίλειος του Ιωάννη υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1523,00τ.μ 9150/28-05-2004
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1000,00τ.μ
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2072,00τ.μ
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1054,00τ.μ
36 Φτελιά – Γαλιάνα Μουτάκη Αικατερίνη του Βασιλείου υπ.αριθ. 539 αγροτεμάχιο 755,00τ.μ 9588/04-06-2004
υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 496,00τ.μ
υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 2163,00τ.μ
37 Φτελιά – Γαλιάνα Μπαλασούδης Κων/νος του Γεωργίου υπ.αριθ. 277 αγροτεμάχιο 5099/10-04-2003
υπ.αριθ. 278 αγροτεμάχιο
38 Φτελιά – Γαλιάνα Μπαλασούδης Νικόλαος του Πέτρου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 1431,00τ.μ 9586/04-06-2004
39 Φτελιά – Γαλιάνα Νεφελούδης Αναστάσιος του Νικολάου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2249,00τ.μ 9616/04-06-2004
40 Φτελιά – Γαλιάνα Νεφελούδης Νικόλαος του Αριστοκλή υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 3628,00τ.μ 9615/04-06-2004
41 Φτελιά – Γαλιάνα Σαββούδης Βασίλειος του Αντωνίου υπ.αριθ. 491 αγροτεμάχιο 1675,00τ.μ 8570/20-05-2004
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 1630,36τ.μ
42 Φτελιά – Γαλιάνα Σακαρίδης Θεόφιλος του Νικολάου υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 1322,00τ.μ 9354/02-06-2004
υπ.αριθ. 512 αγροτεμάχιο 4998,00τ.μ
43 Φτελιά – Γαλιάνα Σακαρίδης Νικόλαος του Χαραλάμπου αρ.125 οικόπεδο Ο.Τ.21 3064,00τ.μ 46/04-06-2004
44 Φτελιά – Γαλιάνα Σακαρίδης Χαράλαμπος του Νικολάου αρ.101 οικόπεδο Ο.Τ.15 986,00τ.μ 47/04-06-2004
45 Φτελιά – Γαλιάνα Σακαρίδου Ελένη του Χαραλάμπου αρ.101 οικόπεδο Ο.Τ.17 1004,00τ.μ 49/04-06-2004
46 Φτελιά – Γαλιάνα Σακαρίδου Ευαγγελία του Χαραλάμπου αρ.94 οικόπεδο Ο.Τ.16 904,00τ.μ 48/04-06-2004
Φτελιά – Γαλιάνα Τζιλβελής Βασίλειος του Αργυρίου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2445,00τ.μ 9393/03-06-2003
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2595,00τ.μ
υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 530,00τ.μ
47 υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 3341,00τ.μ
48 Φτελιά – Γαλιάνα Τριανταφυλλίδης Νικόλαος του Χρήστου υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 585,00τ.μ 8717/24-05-2004
υπ.αριθ. 396 αγροτεμάχιο 2120,00τ.μ
49 Φτελιά – Γαλιάνα Τρουμπτσίδης Σωκράτης του Στάυρου υπ.αριθ. 167 αγροτεμάχιο 1722,00τ.μ 9353/02-06-2004
υπ.αριθ. 340 αγροτεμάχιο 2999,00τ.μ
υπ.αριθ. 654 αγροτεμάχιο 4200,00τ.μ
50 Φτελιά – Γαλιάνα Τσακαλίδης Ευστράτιος του Αποστόλου υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 765,41τ.μ 9152/28-05-2004
51 Φτελιά – Γαλιάνα Τσακαλίδης Στρατής του Νικολάου υπ.αριθ. 395 αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ 4510/09-03-2004
52 Φτελιά – Γαλιάνα Τσακαλίδης Στρατής του Νικολάου υπ.αριθ. 395 αγροτεμάχιο 2784,00τ.μ 4509/09-03-2004
υπ.αριθ. 181 αγροτεμάχιο 2784,00τ.μ
53 Φτελιά – Γαλιάνα Τσαβδαρίδου Σωτηρία του Λουκά υπ.αριθ.  αγροτεμάχιο 500τ.μ 10139/4-6-2004
54 Φτελιά – Γαλιάνα Μπαλασούδης Ιωάννης του Πέτρου υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 1587τ.μ 9634/4-6-2004
55 Φτελιά – Γαλιάνα Παπαδόπουλος Αριστοτέλης του Θεόφιλου υπ.αριθ. 578 αγροτεμάχιο 1587τ.μ 9634/4-6-2004
56 Φτελιά – Γαλιάνα Ορφανίδου Βιολέτα του Βασιλείου υπ.αριθ. 193-167 αγροτεμάχιο 9429/4-6-2004