Μετατάξεις

Πρόσκληση στελέχωσης της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει.

6wsxf-gn9