Μετατάξεις

Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα.

vc08465fuu-g71

Το πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει:
  • Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και τηνεφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
  • Το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010) «Αποκέντρωση, Απλοποίηση και Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».