Αποχιονισμός

Πρόσκληση για την προκαταρτική διαδικασία διαβούλευσης για την διενέργεια της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού, για την ανάθεση σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης»

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση για την προκαταρτική διαδικασία διαβούλευσης για την διενέργεια της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 32 παρ.2, για την ανάθεση σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

Σχετ:

  1. Την υπ΄αριθμ.4/2017 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων  περί σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση.
  2. Την υπ΄αριθμ.10/17 (ΑΔΑ: 7ΝΜΕ7ΛΨ-ΝΕΙ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας περί στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρο 32 παρ.2.
  3. Tην υπ΄αριθμ.166/17 (ΑΔΑ: ΩΠ977ΛΨ-ΕΔΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  ΠΔΜ περί Συγκρότησης Επιτροπής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρο 32 παρ.2

Μετά τα ανωτέρω καλείστε να παραβρεθείτε στις 15 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του κ.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης στο 2ο όροφο, προκειμένου η Επιτροπή να προχωρήσει στην διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρο 32 παρ. 2, για την ανάθεση σύμβασης: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ».

Σε περίπτωση απουσίας να ενημερώσετε άμεσα το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.

Μέλη Επιτροπής:

Πρόεδρος: Κων/νος Γρίβας, Πολ. Μηχανικός με Α΄β.

Αναπληρωματικός Πρόεδρος : Παναγιώτης Τσιάμης, Μηχ/γος Μηχανικός  με Α΄β.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Πρόδρομος Ασλανίδης, ΤΕ Πληροφορικής με Α΄ β.
  2. Αναστασία Καραγεώργου, Πολ. Μηχανικός με Α΄β.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Δημήτριος Γκαμπούρας, Τοπ. Μηχανικός με Α΄β.
  2. Μαρία Χαλκίδου, Τοπ. Μηχανικός με Α΄β

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.


Γρίβας Κων/νος

Πολ. Μηχανικός  με Α’ β