Πρόσκληση για την προκαταρτική διαδικασία διαβούλευσης για την διενέργεια της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού, για την ανάθεση σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης»

Αποχιονισμός

Πρόσκληση για την προκαταρτική διαδικασία διαβούλευσης για την διενέργεια της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 32 παρ.2, για την ανάθεση σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

Σχετ:

  1. Την υπ΄αριθμ.4/2017 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων  περί σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση.
  2. Την υπ΄αριθμ.10/17 (ΑΔΑ: 7ΝΜΕ7ΛΨ-ΝΕΙ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας περί στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρο 32 παρ.2.
  3. Tην υπ΄αριθμ.166/17 (ΑΔΑ: ΩΠ977ΛΨ-ΕΔΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  ΠΔΜ περί Συγκρότησης Επιτροπής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρο 32 παρ.2

Μετά τα ανωτέρω καλείστε να παραβρεθείτε στις 15 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του κ.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης στο 2ο όροφο, προκειμένου η Επιτροπή να προχωρήσει στην διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρο 32 παρ. 2, για την ανάθεση σύμβασης: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ».

Σε περίπτωση απουσίας να ενημερώσετε άμεσα το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.

Μέλη Επιτροπής:

Πρόεδρος: Κων/νος Γρίβας, Πολ. Μηχανικός με Α΄β.

Αναπληρωματικός Πρόεδρος : Παναγιώτης Τσιάμης, Μηχ/γος Μηχανικός  με Α΄β.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Πρόδρομος Ασλανίδης, ΤΕ Πληροφορικής με Α΄ β.
  2. Αναστασία Καραγεώργου, Πολ. Μηχανικός με Α΄β.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Δημήτριος Γκαμπούρας, Τοπ. Μηχανικός με Α΄β.
  2. Μαρία Χαλκίδου, Τοπ. Μηχανικός με Α΄β

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.


Γρίβας Κων/νος

Πολ. Μηχανικός  με Α’ β