Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (10-4-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (10-4-2023)

1. Στις διατάξεις των άρθρων 43 επ. του π.δ. 40/2020 « Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» ορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι επιχειρησιακοί στόχοι των και οι αρμοδιότητες όλων των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας (ΓΔΚ) της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Η ΓΔΚ, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές της μονάδες και να καλύψει τις υπηρεσιακές της ανάγκες, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων ή λειτουργών ή δικηγόρων με έμμισθη εντολή του Δημοσίου που υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α’143), όπως ισχύει.

Οι αποσπάσεις στελεχών στη ΓΔΚ ρυθμίζονται ειδικώς στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν.4635/2019, (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν.5002 /2022 (Α’ 228) , όπου γίνεται ευθεία παραπομπή στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

Σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, οι αποσπάσεις διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας που είναι αρμόδιος για τη διοίκηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κενές θέσεις εφόσον υπάρχουν, άλλως και βάσει των υπηρεσιακών αναγκών σε προσωποπαγείς θέσεις, για τις οποίες οι αποσπώμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι τριετής με δυνατότητα παράτασης για μία (1) επιπλέον τριετία.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων υπαλλήλων ή λειτουργών ή δικηγόρων με έμμισθη εντολή του Δημοσίου βαρύνει το φορέα προέλευσης.

2. Δεδομένου ότι υφίστανται αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στη ΓΔΚ, απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, των ακόλουθων τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων:

  • έξι (6) θέσεων ΠΕ Πληροφορικής
  • είκοσι (20) θέσεων ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού, εκ των οποίων δεκαπέντε θέσεις με πτυχίο Διοικητικών ή Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών
  • δύο (2) θέσεων ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
  • δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή του Δημοσίου που υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν.4270/2014 (Α’ 143)
  • μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
  • τρεις (3) θέσεις ΤΕ Πληροφορικής

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (10-4-2023), με ΑΔΑ: 6Α8046ΜΤΛΠ-ΖΔ4)

 

Για την Π.Ε.Κοζάνης