Διαγωνισμός

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας εμβολίων για την καταπολέμηση της νόσου της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

(ΑΔΑ: 7Ν397ΛΨ-4ΕΤ)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

 1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 3. Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 « Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»
 4. Το Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και Ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
 5. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
 6. Την αριθμ.35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση Υπ. Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95).
 7. Του Ν.3414(ΦΕΚ 279/10-11-2005) «Περί τροποποίησης του Ν.3310/2005 μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων».  
 8. Του Π.Δ113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 9. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α/2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις.
 10. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις ,Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων ΠΔ 318/92 & λοιπές ρυθμίσεις».
 11. Τον Ν. 4013/2011 « Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 12. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/11) «Συγκρότηση Συλλογικών οργάνων»
 13. Το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α) «Καταβολή παραβόλου για άσκηση ένστασης».
 14. Το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α) «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής».
 15. Την αρίθμ. Φ. 400/203/269584/Σ.848 απόφαση (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-12) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων».
 16. Την αρίθμ. 9814/20-05-2013 απόφαση (ΦΕΚ 1222/Β, Διορθ. σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1393 Β Υφυπουργού επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων & εβδομαδιαίων νομαρχιακών &τοπικών εφημερίδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ 11463/13 (ΦΕΚ 1393/Β) απόφαση Πρωθυπουργού.
 17. Την υπ’ αριθ.1677/2016 ( ΑΔΑ : 6ΘΧ97ΛΨ-3ΘΛ) και Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης που βαρύνουν τον 073.1214.01, οικ. έτους 2016
 18. Την αριθµ 814/16 (ΑΔΑ :65557ΛΨ-ΦΧΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής    Μακεδονίας, µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη.
 19. Tην αριθμ. 1016/16 (ΑΔΑ: ΩΡ6Ι7ΛΨ-ΜΡΓ) που εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού και η απευθείας ανάθεση της προμήθειας

Καλούμε:

Tις επιχειρήσεις που μπορούν να προμηθεύσουν εμβόλια για την καταπολέμηση της νόσου της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ».

Να υποβάλουν οικονομική Προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο έως την Τρίτη 28/6/2016

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας είναι 26.548,00 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής της οικονομικής  προσφοράς  είναι:  28/6/2016 και  ώρα 10.00 π.μ, και

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύμφωνα με το αρίθμ. 61168/641 12/5/2016 έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής  της Π.Δ.Μ

1) Λυοφιλοποιημένο  εμβόλιο με  ζώντα εξασθενημένο ιό κατά της οζώδους δερματίτιδας. (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2055 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2015 για τον καθορισμό των όρων θέσπισης του προγράμματος επείγοντος εμβολιασμού των βοοειδών κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης).

2) Η ημερομηνία λήξεως των εμβολίων να είναι τουλάχιστον ένα (1 ) έτος μετά από την ημέρα της παραλαβής

3) Άμεση παράδοση όλων των εμβολιακών δόσεων

4) Να είναι δυνατή η χορήγηση του  εμβολίου σε οποιαδήποτε ηλικία του βοοειδούς.

5) Ποσότητα 10.000 δόσεις

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες  δίδονται στο τηλ: 2461351193

fax: 2461047209, e.mail: e.orologa@pdm.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο – Δημοκρατίας 27.

Ο Περιφερειάρχης

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος  

Συννημένα:

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς