Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων έξι συνεργατών για τη στελέχωση της Μονάδας Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων έξι συνεργατών για τη στελέχωση της Μονάδας Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Κ.Α.

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις των άρθρων 69 και 27 του ν. 4826/2021 (Α’ 160) «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά : εισαγωγή κεφαλαιοποητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην Επικουρική Ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επίγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 160).

2. Την αρ.πρωτ.: 73407/29-09-2021 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Συγκρότηση Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)» (ΥΟΔΔ 830).

3. Την ανάγκη στελέχωσης της μονάδας υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία για την πλήρωση με απόσπαση έξι (6) θέσεων συνεργατών που θα στελεχώσουν τη Μονάδα Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης ως εξής:

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχει το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143), όπως ισχύει, εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,

μια (1) θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού,

μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής και

τρεις (3) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων.

2. Περιγραφή θέσης εργασίας

Το προσωπικό που στελεχώνει τη Μονάδα Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) συνεπικουρεί την ως άνω Επιτροπή για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών με σκοπό την έγκαιρη έναρξη και την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει καθήκοντα διοικητικής κυρίως φύσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ενώ επιπλέον συμμετέχει σε ομάδες εργασίας που συγκροτούνται για την έγκαιρη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των σχετικών έργων και συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ.

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων έξι συνεργατών για τη στελέχωση της Μονάδας Υποστήριξης

της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) (σε μορφή 9Ο5Θ46ΜΤΛΚ-Γ5Χ)