Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία φύλαξης του κτιρίου της ΠΕ Κοζάνης

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία φύλαξης του κτιρίου της ΠΕ Κοζάνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία φύλαξης του κτιρίου της ΠΕ Κοζάνης

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 6. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 7. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 8. Το Π.Δ 146/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 9. Τα άρθρα 8 και 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020   Α΄)
 10. Το έγγραφο  50998 21/4/2020   της Διεύθυνσης  Διοίκησης
 11. Το έγγραφο 50998 23/4/2020 του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης
 12. Το έγγραφο 52330 24/4/2020  της Διεύθυνσης Οικονομικού
 13. Την αριθμ. απόφαση  607/2020 (94ΕΞ7ΛΨ-Τ3Σ)    οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης
 14. Την αριθμ. 2045/20 (ΑΔΑ: 65Δ67ΛΨ-ΤΙΨ) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 072.01
 15. Την έκτακτη ανάγκη  λόγω ραγδαίας εξάπλωσης του Κορωνοϊού (COVID-19) στην περιοχή μας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της ανάθεσης Υπηρεσίας φύλαξης του κτηρίου της Π.Ε Κοζάνης (Δημοκρατίας 27), κατά την διάρκεια των ωρών λειτουργίας των υπηρεσιών της Π.Ε Κοζάνης  (από τις 07.00 έως 16.00), κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € με Φ.Π.Α. για την απασχόληση δυο εργαζομένων από Δευτέρα έως Παρασκευή και για διάστημα τριών μηνών.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Π.Ε. Κοζάνης  στη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ημιώροφος γραφείο 20, Δημοκρατίας 27 Κοζάνη.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την  15/5/2020 και ώρα 10  π.μ. στη Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών.

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι  ανάδοχοι οφείλουν να διαθέτουν και να προσκομίσουν σε φάκελο (φάκελος δικαιολογητικών) μαζί με την οικονομική προσφορά (φάκελος οικονομικής προσφοράς) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένο έντυπο Τεχνικής Περιγραφής
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ  Κέντρο Λήψης Σημάτων ή Σύμβαση με το ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Κέντρο Λήψης Σημάτων.
 3. Αντίγραφο της πιστοποίησης για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που διαθέτει σε συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015
 4. Αντίγραφο της πιστοποίησης για το σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με το πρότυπο QHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 18001:2008
 5. Αντίγραφο της πιστοποίησης για την ασφάλεια των πληροφοριών σε συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο ISO 27001: 2013
 6. Άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
 7. Φορολογική ενημερότητα
 8. Ασφαλιστική ενημερότητα
 9. Αντίγραφο  ποινικού μητρώου
 10. Υπεύθυνη  δήλωση  περί μη επιβολής προστίμου του σώματος επιθεώρησης εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063 / Δ 11632/2011(Β΄266) όπως εκάστοτε ισχύει ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας
 11. Σύμβαση ή όποιο άλλο πρόσφορο μέσω αποδεικνύει πως οι  στατικοί φύλακες φέρουν φορητό σύστημα για την απομακρυσμένη ειδοποίηση 24ωρου Κέντρου Λήψης Σημάτων (ΚΛΣ)  σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης, με την δυνατότητα αποστολής εικόνας και ήχου από το σημείο συμβάντος και πως παράλληλα θα στέλνουν στο 24ωρο ΚΛΣ σήμα της κατάστασης τους ανά οριζόμενα χρονικά διαστήματα.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται  στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος  κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο – Δημοκρατίας 27. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr

                                                                                       

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.