Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία φύλαξης του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (2021)

Διοικητήριο Πτολεμαϊδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία φύλαξης του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (2021)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη :

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 6. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 7. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 8. Το Π.Δ 146/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 9. Το με αριθμ. 150907 20/10/2020 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης
 10. Το γεγονός ότι στον διαγωνισμό  για την φύλαξη του διοικητηρίου Πτολεμαΐδας δεν κατατέθηκε καμία  προσφορά
 11. Το επείγον του θέματος λόγω της λήξης της υπάρχουσας σύμβασης
 12. Την  με αριθμ .    447/21  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ (ΑΔΑ: 6Τ0Ε7ΛΨ-ΘΞΘ)
 13. Την με αριθμ. 1764 /21 ανάληψη δαπάνης (ΑΔΑ: 6ΩΙΡ7ΛΨ-Η5Γ)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της  ανάθεσης Υπηρεσίας φύλαξης του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (στη θέση  θερμοκήπιο),

Η υπηρεσία  αφορά την απασχόληση ενός εργαζόμενου ανά βάρδια για διάστημα τριών μηνών για τις ώρες και ημέρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Συνολικού ποσού 13.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Β. Κτίριο (Διοικητήριο) Πτολεμαΐδας
Περιοχή Αγροκήπιο
Καθημερινές: από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από

15 : 00 έως τις 07 :00 της επόμενης

Σάββατα & Κυριακές από 23:00 του Σαββάτου μέχρι τις  07: 00 της Κυριακής

από 23:00  της Κυριακής μέχρι τις  07:00   της  Δευτέρας

Επίσημες αργίες Μόνο βράδυ από 23:00 έως 7:00

–  Η φύλαξη είναι για τρεις μήνες

– Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει κλειστό σύστημα παρακολούθησης (κάμερες, οθόνες, καταγραφείς κλπ) για το διάστημα που θα ισχύει η σύμβαση και το οποίο θα καλύπτει επαρκώς τους χώρους περιμετρικά του κτιρίου.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Π.Ε. Κοζάνης  στη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ημιώροφος γραφείο 20, Δημοκρατίας 27 Κοζάνη.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 7/4/2021 και ώρα 10  π.μ. στη διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται  στο τηλ: 2461351193

fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος  κα Ωρολογά Ελένη στο  Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να διαθέτουν και να  προσκομίσουν σε φάκελο (φάκελος δικαιολογητικών) μαζί με την οικονομική προσφορά  (φάκελος οικονομικής προσφοράς)  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                        

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία φύλαξης του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (2021) με το υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς (σε doc και σε pdf)