Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ)  στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 66Α του π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125) και προκειμένου να στελεχωθεί η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  (ΟΟΣΑ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τις/ους ενδιαφερόμενες/ους μόνιμες/ους ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους αορίστου χρόνου από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, να υποβάλουν υποψηφιότητα, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, για την κάλυψη τριών (3) θέσεων υπαλλήλων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 66Α του πδ 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185), όπως ισχύει, στην Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  (ΟΟΣΑ).

Αντικείμενο εργασίας

1. Η υποστήριξη της ελληνικής εκπροσώπησης και συμμετοχής στις Επιτροπές του ΟΟΣΑ, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.

2. Η παρακολούθηση, εκπροσώπηση και προώθηση ελληνικών θέσεων στις Επιτροπές του ΟΟΣΑ για θέματα οικονομικά, φορολογικά, εκπαιδευτικά, ενεργειακά, εργατικά – ασφαλιστικά, αναπτυξιακά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

3. Η τακτική επικοινωνία και ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τις εξελίξεις στις εν λόγω Επιτροπές με στόχο τη συνδιαμόρφωση των ελληνικών θέσεων.

4. Η διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους των κρατών-μελών στον ΟΟΣΑ για την προώθηση των ελληνικών θέσεων και συμφερόντων στο πλαίσιο των εργασιών του ΟΟΣΑ με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών προς όφελος της χώρας.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση (6ΓΔΝ4653Ο7-13Γ)