Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη

Μετατάξεις
Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το π.δ. 116/2014(ΦΕΚ 185 Α ́), όπως ισχύει, και προκειμένου να στελεχωθεί το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη
προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες μόνιμους/ες ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, σημείωμα για την κάλυψη με απόσπαση μίας (1) θέσης στο Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη.
Ο αποσπώμενος/ η αποσπώμενη για τη συμμετοχή του/της στις εργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θα ανακοινώνεται προς αυτόν ως σύμβουλος.
Αντικείμενο εργασίας
1. H παρακολούθηση των εργασιών, η προώθηση των ελληνικών θέσεων και η εκπροσώπηση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).
2. Η τακτική επικοινωνία και ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΜΕΑ ΕΕ για τις εξελίξεις στο πλαίσιο των εργασιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με στόχο τη συνδιαμόρφωση των ελληνικών θέσεων.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση