Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης στο Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185 Α ́), όπως ισχύει, και προκειμένου να στελεχωθεί το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη

προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες μόνιμους/ες ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, σημείωμα για την κάλυψη με απόσπαση μίας (1) θέσης στο Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη.

Ο αποσπώμενος/ η αποσπώμενη για τη συμμετοχή του/της στις εργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θα ανακοινώνεται προς αυτόν ως σύμβουλος.

Αντικείμενο εργασίας

1. Η παρακολούθηση των εργασιών, η προώθηση των ελληνικών θέσεων και η εκπροσώπηση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).
2. Η τακτική επικοινωνία και ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΜΕΑ ΕΕ για τις εξελίξεις στο πλαίσιο των εργασιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με στόχο τη συνδιαμόρφωση των ελληνικών θέσεων.

3. Η υποστήριξη της ελληνικής εκπροσώπησης και συμμετοχής, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην Υπουργική Διάσκεψη ΠΟΕ.

4. Η ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου.

5. Η ενασχόληση με τυχόν άλλα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της προς πλήρωση θέσης είναι τα ακόλουθα:

Α) πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής,

Β) άριστη γνώση μιας από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλή γνώση της άλλης, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του π.δ. 50/2001,

Γ) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Επιπλέον, οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική και εμπορική πολιτική, ενώ αυτοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική και εμπορική πολιτική.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6ΥΓΜ465ΧΙ8-7ΚΖ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης