Διαγωνισμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης κατόπιν της αρίθμ. 71/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της ετήσιας ασφάλισης 37 οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης, για ένα έτος. Οι ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές των καλύψεων αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας στον συνημμένο πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 14.200,00 € και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει γίνει για αυτό το λόγο η αρίθμ. 132/2016 έκθεση δέσμευσης πίστωσης (Α.Δ.Α Ω7Σ87ΛΨ-ΟΘΣ).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 8/2/2016 ημέρα Δευτέρα στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των οχημάτων. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από τη Δ/νση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο τηλ. 24613 51178 (Fax 24610 47208) αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Τουρτούρας. Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Καρυπίδης Θεόδωρος

Συνημμένα:

  1. Πίνακας προσφοράς επιβατικών
  2. Πίνακας προσφοράς οχ. έργου