Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωνύμου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε)»

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωνύμου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102) και ειδικότερα του Κεφαλαίου Β΄ αυτού.
β) του ν. 3429/2005 « Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), όπως ισχύει.
γ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208), όπως ισχύει.
δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
ε) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

2. Την ανάγκη διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε)»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Απευθύνουμε Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωνύμου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε)», ως εξής:

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωνύμου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε)», περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4482/2017, για τη λειτουργία της εν λόγω εταιρίας.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωνύμου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε)», έχουν όσοι είναι Έλληνες πολίτες και πληρούν τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες προϋποθέσεις:

α. Είναι διπλωματούχοι μηχανικοί Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής
β. Έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
Γ. Έχουν υψηλή ακαδημαϊκή συγκρότηση και ικανότητες διαχείρισης, επιχειρησιακού σχεδιασμού, διοίκησης ή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και καθήκοντα, αλλά και επαγγελματικό κύρος.

ΙΙΙ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

• Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

• Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

• Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

• Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

• Εκείνοι στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26).

ΙV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά από 17-4-2019 έως και 6-5-2019.
2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

V. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Η κατάθεση των αιτήσεων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, θα γίνει μέσα στην ως άνω αποκλειστική προθεσμία, είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91, Παπάγου, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ίδια διεύθυνση, εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας.

2. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που συντάσσεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

3. Κατά τη φάση της αξιολόγησης και στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, θα ζητηθεί από εκείνους αρμοδίως η προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών εγγράφων.

VΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΑΣΥΘ Α.Ε. γίνεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν γνώμης της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης που λειτουργεί προς τούτο στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την υποβολή της γνώμης της Επιτροπής, κατά τα ανωτέρω στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών διορίζονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας «ΑΣΥΘ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4482/2017.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας «ΑΣΥΘ Α.Ε.», ορίζονται με θητεία τριών (3) ετών, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας «ΑΣΥΘ Α.Ε.», παύονται αζημίως και αντικαθίστανται ελεύθερα, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων.

VIΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο διορισμού.

VIIΙ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 2. Μετά την ανάρτησή της, δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθύνοντα Συμβούλου της ανωνύμου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε)» (ΑΔΑ: 69Β2465ΧΘΞ-Ω58)

Για την Π.Ε. Κοζάνης