Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.) (Απόφαση Συμβουλίου 85/8-4-2019)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.) (Απόφαση Συμβουλίου 85/8-4-2019)

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.) είναι μια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), που έχει συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α’ 189), και μετονομασθεί με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4009/11 (Α΄ 195).

Οι αρμοδιότητες της Αρχής και το καθεστώς που τη διέπει αναφέρονται κυρίως στα άρθρα 64 – 75 και 80 του ν. 4009/11 (Α΄ 195), όπως ισχύουν.

Δεδομένων των αυξανόμενων οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών και για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ΑΔΙΠ, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω στελέχωσή της κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης, η Αρχή έχει υιοθετήσει την πρακτική να εξαντλεί, σε κάθε περίπτωση, τις δυνατότητες των ήδη διαθέσιμων υλικών και ανθρώπινων πόρων του Ελληνικού Δημοσίου, πριν προβεί σε ενέργειες απόκτησης νέων, που αυξάνουν τόσο τη δική της όσο και τη συνολική δημόσια δαπάνη.

Ως εκ τούτου, για τη διοικητική και επιστημονική της υποστήριξη, η Αρχή επιδιώκει τη στελέχωσή της με αποσπάσεις δεκαπέντε (15) υπαλλήλων, μόνιμων ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι ήδη υπηρετούν στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ.

Οι εργασίες που θα ανατεθούν στους αποσπασμένους θα αφορούν στην οικονομική, διοικητική, τεχνολογική ή και την επιστημονική υποστήριξη της Αρχής, ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας της κάθε θέσης. Οι προοπτικές εξέλιξης των αποσπασμένων θα διαμορφώνονται με βάση τις επιδόσεις τους και τις ανάγκες οργανωτικής ανάπτυξης της Αρχής.

Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Αρχής, χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη (σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρ. 69 του ν. 4009/11, όπως ισχύει, και την περ. κβ) της παρ. 1 του άρθρ. 19 του ν. 4440/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Για την υποβολή της πρότασης του Προέδρου απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής, η οποία διαμορφώνεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί 3 έτη, μπορεί να παρατείνεται μια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο Πρόεδρος της Αρχής δύναται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου και αξιολόγησης των υπαλλήλων, να αποφασίζει την παράταση της απόσπασής τους, εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τις τέσσερις (4) θέσεις της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης:

Β.1 Για τη μία (1) θέση κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με αντικείμενο εργασίας την έκδοση προκηρύξεων, τη διενέργεια διαγωνισμών, τη σύνταξη πρακτικών και διοικητικών πράξεων οικονομικού περιεχομένου, τη σύνταξη συμβάσεων προμηθειών, την έκδοση οικονομικών αναφορών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής:

  • Να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στις Οικονομικές ή Διοικητικές Επιστήμες, ελληνικού ή ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής.
  • Να έχουν τουλάχιστον διετή εμπειρία διαχείρισης προϋπολογισμού, προμηθειών και δαπανών του δημοσίου σε αντίστοιχες θέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή και σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  • Να έχουν πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα α) επεξεργασίας
    κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου [www.asep.gr].
  • Να έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση (Β2) της αγγλικής γλώσσας [www.asep.gr].

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6ΒΥ1Ι5Ζ-ΥΜΥ)