Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (άρ. 8 του ν.4795/2021)

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α΄141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την
κοινωνία και λοιπές διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 213 και 15 παρ. 1,

2. Τις διατάξεις του ν. 4795/2021 (Α΄62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια
διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», ιδίως τα άρθρα 2, 7 παρ.1, 8 και 81 παρ. 1,

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του ν.2690/1999 (Α΄45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»,

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 (Α ́ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ),

6. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137),

7. Την υπ. αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 742/28-12-2022 (Β΄ 6918) Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, για τη Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τον καθορισμό των ιδιοτήτων των μελών τους, τη διαδικασία επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια,

8. Την αριθμ. πρωτ. ΔΦ 30/10396/25-05-2023 Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με θέμα: Εκλογή Πρύτανη
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ 510/Υ.Ο.Δ.Δ./01-06-2023),

9. Την ανάγκη σύστασης Επιτροπής Ελέγχου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

ΚΑΛEI

τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του
ν.4795/2021(Α΄ 62), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα τα κατωτέρω προβλεπόμενα:

1. Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) Εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζοντας τη λειτουργική σχέση αναφοράς μεταξύ της ΜΕΕ και του Πρύτανη, για θέματα εσωτερικού
ελέγχου,

(β) Παρακολουθεί τις εργασίες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα εσωτερικού ελέγχου μέσω της υποβολής σε αυτήν του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και της Ετήσιας Έκθεσης της Μονάδας,

(γ) Παρέχει συμβουλές για κάθε ζήτημα που αφορά την αποστολή και τα καθήκοντα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τον Εσωτερικό Έλεγχο διασφαλίζοντας την
αποτελεσματικότητά της και την ποιότητα του έργου της,

(δ) Παρακολουθεί την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και διασφαλίζει ότι οι συστάσεις της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητές της. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Οργανισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου

Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίνεται από τον Πρύτανη. Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη τα Πρότυπα για την
Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway
Commission) και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O. και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ε.Ε.).

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, με ΑΔΑ: 6ΖΙΕ46ΨΖ3Π-ΜΡΒ