Μετατάξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου – Υποδοχής – Ένταξης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου – Υποδοχής – Ένταξης (Υ.Δ.Ε.Π.Α.Υ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας μετανάστευσης), προκειμένου να στελεχωθεί, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από το ∆ημόσιο ή από φορείς του ευρύτερου ∆ημόσιου Τομέα,

σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α΄/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1.α του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/3-12-2007) και με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α΄/28-2-2013), καθώς και του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014).

6Λ5Η465ΦΘΕ-820