Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1.Η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές της μονάδες και να καλύψει τις υπηρεσιακές της ανάγκες, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν.4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει.

2. Στη Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4635/2019, (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4647/2019 (Α’ 204) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 55 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), ενώ οι στρατηγικοί στόχοι της, οι επιχειρησιακοί στόχοι των διευθύνσεών της καθώς και οι αρμοδιότητες όλων των τμημάτων αυτής προβλέπονται αναλυτικά στα άρθρα 43επ. του Οργανισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (π.δ. 40/2020, Α’ 85).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις άνω διατάξεις, οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, που είναι αρμόδιος για τη διοίκηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κενές θέσεις εφόσον υπάρχουν, άλλως και βάσει των υπηρεσιακών αναγκών σε προσωποπαγείς θέσεις, για τις οποίες οι αποσπώμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία, να μην συντρέχει στο πρόσωπό τους οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη, και να μην υφίσταται σε βάρος τους εκκρεμής ποινική ή πειθαρχική δίωξη.

3. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι τριετής με δυνατότητα παράτασης για μία (1) επιπλέον τριετία.

4. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων υπαλλήλων θα βαρύνει το φορέα προέλευσης.

5. Ενόψει των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών στην Γενική Διεύθυνση Κυβερνoασφάλειας, απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση,

των ακόλουθων πενήντα πέντε (55) θέσεων:

• είκοσι πέντε (25) θέσεων ΠΕ Πληροφορικής
• είκοσι (20) θέσεων ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, εκ των οποίων:

  • πέντε (5) θέσεις με πτυχίο Νομικής
  • δέκα (10) θέσεις με πτυχίο Διοικητικών ή Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών

• έξι (6) θέσεων ΤΕ Πληροφορικής
• τρεις (3) θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
• μίας (1) θέσης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

6. α. Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α’39 όπως ισχύει.

β. Ουσιαστικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν για την τελική επιλογή είναι ιδίως:

• Μεταπτυχιακοί ή Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών
• Αποφοίτηση από τη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
• Εργασιακή εμπειρία

7. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν:

α. Αίτηση υποψηφιότητας (βλ. Παράρτημα Ι)

β. Βιογραφικό σημείωμα (βλ. Παράρτημα ΙΙ)

γ. Υπεύθυνη δήλωση (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ)

δ. Τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις και κάθε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό, από τα οποία προκύπτουν τα προσόντα του υποψηφίου, όπως περιγράφονται στο συνυποβαλλόμενο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, όπου ρητώς θα αναφέρονται α) τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή εκκρεμείς εις βάρος του υπαλλήλου πειθαρχικές διώξεις, β) βαθμοί εκθέσεων αξιολόγησης, γ) τοποθετήσεις, δ) γνησιότητες τίτλων σπουδών, καθώς και εάν συντρέχει ή όχι στο πρόσωπο του υπαλλήλου οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου.

Επισημαίνεται ότι κανένα στοιχείο του κατατιθέμενου φακέλου υποψηφιότητας δεν επιστρέφεται.

8. Οι αιτήσεις αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protocol@mindigital.gr, με την ένδειξη «Για τη στελέχωση των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας», είτε σε κλειστό φάκελο που θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (οδός Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, Τ.Κ. 10163, Καλλιθέα).

Οι φάκελοι υποψηφιότητας φέρουν σημείωση «Προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» με την ένδειξη «Για τη στελέχωση των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 02/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (με ΑΔΑ: 6ΞΦ646ΜΤΛΠ-3Ν1)

Για την Π.Ε.Κοζάνης