Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της για την κάλυψη των αναγκών της, προτίθεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα συμπεριλαμβανομένης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1Β του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α/03-12-2007), όπως ισχύει.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

Έξι (6) θέσεις κατηγορίας Π.Ε., εκ των οποίων,
  • (3) τρεις θέσεις Μηχανικών
  • (3) τρεις θέσεις Οικονομολόγων – Διοικητικού

Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει:

1. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/ 3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 3840/2010 (ΦΕΚ 53/ Α ́/31.3.2010).
2. Την με αριθμ.53898/ΕΥΘΥ 2382/26-11-2010 ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41539/Γ ́ΚΠΣ 285/08.12.2000 (ΦΕΚ1501/Β ́/08.12.2000) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την 9774/ΕΥΣ 1128/29.02.2008 (ΦΕΚ 457/17.03.2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση και ισχύει με σκοπό την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας

6bj97lw-rku

6bj97lw-rku