Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (16-4-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (16-4-2021)

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές του μονάδες, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), όπως ισχύει, οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, που είναι αρμόδιος για τη διοίκηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία, να μην συντρέχει στο πρόσωπό τους οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη, και να μην υφίσταται σε βάρος τους εκκρεμής ποινική ή πειθαρχική δίωξη.

3. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι τριετής με δυνατότητα παράτασης για μία (1) επιπλέον τριετία.

4. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων υπαλλήλων θα βαρύνει το φορέα προέλευσης.

5. Ενόψει των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, των ακόλουθων θέσεων:

α) Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ):

Κλάδος/Ειδικότητα, Θέσεις μονίμων υπαλλήλων,  Θέσεις υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , 13 , –

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , 1, –

ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ , 1 , –

ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ , 3 , –

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ , 1 , –

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, 8 , 1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, 1 , –

ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ , 6 , –

β) Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ):

Κλάδος/Ειδικότητα Θέσεις μονίμων υπαλλήλων Θέσεις υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ

ΠΕ Πληροφορικής , 7 , 1

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  3 –

ΕΕΠ Εμπειρογνωμόνων Πληροφορικής – 1

ΠΕ Νομικών – 2

ΕΕΠ/Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό  – 3

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 2 1

ΤΕ Πληροφορικής  3 –

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 4 –

γ) Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ):

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (16-4-2021) με ΑΔΑ: Ψ7ΙΘ46ΜΤΛΠ-ΝΒ9

Για την Π.Ε. Κοζάνης