Διαγωνισμός

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας υλικών κατακόρυφης σήμανσης για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας υλικών κατακόρυφης σήμανσης για το Εθνικό Οδικό ίκτυο της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας ΔΤΕ (έδρας) (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 361/2014 [ΑΔΑ: ΒΙΞ67ΛΨ-9ΛΠ]) Τα υλικά κατακόρυφης σήμανσης θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (έδρας) για την αντιμετώπιση, εκτάκτων αλλά και μόνιμων αναγκών, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η εργασία της τοποθέτησης υλικών κατακόρυφης σήμανσης, εκτελείται με προσωπικό και μηχανήματα της υπηρεσίας και έχει τον χαρακτήρα της άμεσης απόκρισης για την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι τροχαίου ατυχήματος. Δεν μπορεί να γίνει ακριβής προγραμματισμός εργασιών, γιατί δεν μπορεί να προβλεφθεί σε ποιο σημείο του οδικού δικτύου (συνολικού μήκους 550 χιλιομέτρων) θα εμφανισθεί πρόβλημα και τι είδους.

Οι ποσότητες υλικών κατακόρυφης σήμανσης που απαιτούνται για την αποκατάσταση προβλημάτων εξαρτώνται:

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση