Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (στο εξής: Ειδική Υπηρεσία) είναι αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία υπαγόμενη στον Υπουργό Οικονομικών με σκοπό το συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης που θα υποβληθεί προς έγκριση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα.

Η Ειδική Υπηρεσία, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές της ανάγκες, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 271-281 του ν.4738/2020 (Α’207), προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλων.

Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Ειδική Υπηρεσία:

α. Υποστηρίζει και συντονίζει την προετοιμασία και υποβολή του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

β. Παρακολουθεί και αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων
στην Ελλάδα, που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
παρέχει κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή, απλοποίηση και
επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών.

γ. Επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά
κυβερνητικά όργανα, τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την
εκτέλεση των έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

δ. Επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά
κυβερνητικά όργανα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

ε. Συντάσσει εκθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης
και αναφορές για την επίτευξη των οροσήμων και στόχων του προς τον Υπουργό Οικονομικών, τα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τα αρμόδια όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ. Διευκολύνει την επικοινωνία για θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης μεταξύ όλων των
εμπλεκόμενων σε κάθε πρόγραμμα και έργο φορέων.

 

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 90 του ν.4389/2016 (Α’94), κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στις επόμενες ενότητες.

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών με ΑΔΑ: 6ΕΠΜΗ-71Α

 

Για την Π.Ε.Κοζάνης