Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση έως είκοσι (20) υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση έως είκοσι (20) υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (στο εξής: Ειδική Υπηρεσία) είναι αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, υπαγόμενη στον Υπουργό Οικονομικών, με σκοπό τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με – διατεθέντες στην Ελλάδα – πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η Ειδική Υπηρεσία, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές της ανάγκες, προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις έως είκοσι (20) υπαλλήλων, κατ’ εφαρμογή των άρθ. 271-281 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Ειδική Υπηρεσία:

α. Συντονίζει την προετοιμασία και υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), καθώς και τις τυχόν αναθεωρήσεις του, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

β. Σχεδιάζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων του ΕΣΑΑ.

γ. Συντονίζει και παρέχει κατευθύνσεις στους φορείς υλοποίησης των δράσεων και των έργων του ΕΣΑΑ.

δ. Υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης δανειακής στήριξης του Ταμείου Ανάκαμψης.

ε. Διευκολύνει την επικοινωνία για θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων σε κάθε πρόγραμμα και έργο φορέων.

στ. Συντονίζει τους ελέγχους και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων των δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

ζ. Επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα, τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

η. Συντάσσει και υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αιτήματα πληρωμής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του Ταμείου Ανάκαμψης.

θ. Συντάσσει εκθέσεις και αναφορές για την υλοποίηση των προγραμμάτων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και την επίτευξη των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης προς τον Υπουργό Οικονομικών, τα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ι. Συντονίζει και υλοποιεί δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στις επόμενες ενότητες.

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση έως είκοσι (20) υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών (με ΑΔΑ: 9Ω9ΛΗ-ΥΜΡ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης