Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ενενήντα τεσσάρων (94) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ενενήντα τεσσάρων (94) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 384 του Κεφ. Δ’ του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α’/17-1-2018) και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ενενήντα τεσσάρων (94) ελεγκτών, για την στελέχωση της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 381 του Ν.4512/2018, άρθρο 1 παρ. 1 Π.Δ.84/2019),

της οποίας ο Προϊστάμενος Εισαγγελέας του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρα 33 και 35 του Ν.4620/2019, άρθρο 381 Ν.4512/2018 ) έχει την εποπτεία, την καθοδήγηση και το συντονισμό των ενεργειών των υπαλλήλων σε σχέση με τις υποθέσεις των οποίων αυτοί έχουν επιληφθεί ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Ειδικότερα:

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης

 

  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχει το μόνιμο προσωπικό και το
   προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
   υπηρετεί σε φορείς του δημοσίου (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών
   του Υπουργείου Οικονομικών) και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως
   αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του ν.1256/1982 (Α’56), όπως ισχύει,
   εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και
   Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), συμπεριλαμβανομένων των
   υπηρετούντων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), των
   ενστόλων, καθώς και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με
   αποδεδειγμένη εμπειρία στον οικονομικό έλεγχο, προκειμένου να
   ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προανακριτικού έργου.
  • Ειδικά για το προσωπικό που υπηρετεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
   Εσόδων, η επιλογή αυτού θα γίνει υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται
   στο άρθρο 25 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 96 Α’), όπως ισχύει και μέχρι
   συμπληρώσεως του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της περ. α’ της
   παρ.11 του άρθρου 384 του ν.4512/2018 ανώτατου ορίου των εξήντα (60)
   υπαλλήλων, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των υπαλλήλων που ήδη
   έχουν αποσπαστεί στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος από
   την ΑΑΔΕ.
  • Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου, ο οποίος έχει
   καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του
   άρθρου 8 του Ν.3528/2007 αδικήματα ή του έχει επιβληθεί οποιαδήποτε
   πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο
   2 του άρθρου 109 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει, ήτοι παραπτώματα που
   μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης.

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ενενήντα τεσσάρων (94) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών με ΑΔΑ: ΨΨ4ΣΗ-ΔΓ7

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης