Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μετατάξεις
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προτίθεται να ενισχύσει τη στελέχωσή του με απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων μονίμων ή ΙΔΑΧ από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α), του άρθρου 247 του ν. 3852/2010 (87Α), του άρθρου 29 του ΠΔ 410/1988(191Α), του άρθρου 73 παρ. 5 και 184 του ν. 3584/2007(143Α), όπως ισχύει και το άρ. 23, παρ. 1 και 2 του ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176 τ. Α ́, όπως ισχύει.

Η απόσπαση υπαλλήλων προτείνεται για την αντιμετώπιση επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, (συνεδρία 15/26-2-16), καλούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διοίκηση του Δι.Πα.Ε. έως τις 8 Απριλίου 2016. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι και η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του υπαλλήλου.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση (6ΚΘΟ46ΨΖ3Π-Ε5Τ)