Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προτίθεται να ενισχύσει τη στελέχωσή του με απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων μονίμων ή ΙΔΑΧ από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α), του άρθρου 247 του ν. 3852/2010 (87Α), του άρθρου 29 του ΠΔ 410/1988(191Α), του άρθρου 73 παρ. 5 και 184 του ν. 3584/2007(143Α), όπως ισχύει και το άρ. 23, παρ. 1 και 2 του ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176 τ. Α ́, όπως ισχύει.

Η απόσπαση υπαλλήλων προτείνεται για την αντιμετώπιση επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, (συνεδρία 15/26-2-16), καλούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διοίκηση του Δι.Πα.Ε. έως τις 8 Απριλίου 2016. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι και η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του υπαλλήλου.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση (6ΚΘΟ46ΨΖ3Π-Ε5Τ)