Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δεκαεπτά (17) υπαλλήλων στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δεκαεπτά (17) υπαλλήλων στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών

Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ), οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή του άρθ. 85 του ν. 4714/2020 (148 Α΄) και προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές της ανάγκες, προτίθεται να ενισχύσει το προσωπικό της με αποσπάσεις δεκαεπτά (17) υπαλλήλων.

Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΜΚΕ

Στρατηγικός σκοπός της ΚεΜΚΕ είναι η διασφάλιση και ο έλεγχος σε πρώιμο στάδιο της ορθής και οργανωμένης χρήσης των περιορισμένων κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων και υπηρετούν τους σκοπούς, όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά από την κυβερνητική πολιτική.

Η ΚεΜΚΕ συμβάλλει μεσο-μακροπρόθεσμα στην δημοσιονομική σταθεροποίηση, ενθαρρύνοντας την αποδοτική χρήση των ενισχύσεων σε καινοτόμους και παραγωγικούς τομείς.

Οι αρμοδιότητες της ΚεΜΚΕ αναλυτικά περιγράφονται στις υποπαρ. Β2 έως Β11 της παρ. Β` του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και το άρθ. 30 του π.δ. 142/2017 (181 Α΄).

Οι κυριότερες εξ αυτών είναι οι ακόλουθες:

– η εξέταση των σχεδίων (ιδίως διατάξεων νόμου και κανονιστικών πράξεων) τα οποία προωθούνται στην Μονάδα από τους επισπεύδοντες φορείς μέσω των Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ), ως προς την συμβατότητά τους με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, πριν από την τελική υιοθέτησή τους, και η γνωμοδότηση επί αυτών, η οποία προσαρτάται σε κάθε σχέδιο,

– ο συντονισμός, σε εθνικό επίπεδο, των θεμάτων κρατικών ενισχύσεων, σε συνεργασία με

τα Υπουργεία και τους λοιπούς φορείς μέσω του δικτύου των ΑΜΚΕ,

– η λειτουργία ως μοναδικό σημείο επαφής των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων (κοινοποιήσεις φακέλων προς έγκριση, καταγγελίες, υποθέσεις ανάκτησης, κλπ), καθώς και η διενέργεια και ο συντονισμός των επίσημων και τεχνικών επαφών και διαβουλεύσεων για θέματα κρατικών ενισχύσεων, τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς,

– η εκπροσώπηση των ελληνικών αρχών στα συμβουλευτικά όργανα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό των νέων

κανόνων, ανακοινώσεων και διαδικασιών στα θέματα κρατικών ενισχύσεων και

– η τήρηση Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών ενισχύσεων.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α` 101) και πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στις επόμενες ενότητες.

Συνημμένα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δεκαεπτά (17) υπαλλήλων στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών με ΑΔΑ: ΩΕΦΑΗ-Θ73

Για την Π.Ε.Κοζάνης