Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δέκα (10) υπαλλήλων στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δέκα (10) υπαλλήλων στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών κατ’ εφαρμογή των άρθρων 19 και 20 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της συσταθείσας με το άρθρο 19 του ανωτέρω νόμου Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, η οποία, υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, προτίθεται να στελεχώσει τη Διεύθυνση αυτή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, με αποσπάσεις δέκα (10) υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.

Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ:

Στρατηγικός σκοπός της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής είναι η κρατική αρωγή σε επιχειρήσεις και σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο εθνικό δίκαιο και δη στο ν.4797/2021.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής είναι οι ακόλουθοι:

  • Η παροχή επιχορηγήσεων προς επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από θεομηνίες, καθώς και η συνεργασία σε άλλες διαδικασίες αποζημιώσεων στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.
  • Ο αποτελεσματικός συντονισμός και η υλοποίηση της διαδικασίας επιχορηγήσεων για έκτακτες ανάγκες, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και άλλων ανάλογων διαδικασιών.
  • Ο εξορθολογισμός και η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των διοικητικών διαδικασιών στα θέματα κρατικής αρωγής, ιδίως μέσω της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων συμβατών με την ψηφιακή στρατηγική της χώρας και διασυνδεδεμένων με υφιστάμενες βάσεις δεδομένων.
  • Η συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και Υπουργεία σε θέματα κρατικής αρωγής για άμεση και ταχεία επιχορήγηση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και θεομηνίες και εν γένει κρατικής αρωγής στους ανά περίπτωση δικαιούχους.
  • Ο συντονισμός για την προώθηση στοχευμένων μέτρων ή ειδικών καθεστώτων κρατικής αρωγής, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υποθέσεων κρατικής αρωγής.
  • Η διαμόρφωση μίας ολιστικής προσέγγισης τόσο για το συνολικό μέγεθος της κρατικής αρωγής ανά δικαιούχο, όσο και για το δημοσιονομικό κόστος της στήριξης μετά από κάθε θεομηνίας ή άλλης φυσικής καταστροφής.
  • Η παροχή στον Πρόεδρο της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής πλήρους ενημέρωσης για την αποτελεσματική εκπλήρωση του έργου της Επιτροπής.

Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής πρόκειται να διαρθρωθεί σε τρία (3) τμήματα και ειδικότερα στο Τμήμα Α΄ Επιχειρήσεων, στο Τμήμα Β΄ Ειδικών Καθεστώτων και στο Τμήμα Γ΄ Συντονισμού.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση και πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στις επόμενες ενότητες.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΕΠ και ΠΕ/ΤΕ των κλάδων Μηχανικών, Γεωτεχνικών, Διοικητικού-Οικονομικού, Εφοριακών, Τελωνειακών – ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΙΣ

α) Βασικά προσόντα τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν σωρευτικά:

1. Τίτλος σπουδών για υπαλλήλους Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ή ΠΕ ή ΤΕ σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).

2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

β) Πρόσθετα προσόντα (τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία επιλογής):

1. Πτυχίο οικονομικών σπουδών, νομικών σπουδών, σπουδών διοίκησης, μαθηματικών, φυσικής ή σχολής μηχανικών.

2. Μεταπτυχιακές σπουδές ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, κατά προτίμηση σε συναφές γνωστικό πεδίο με το αντικείμενο της Διεύθυνσης.

3. Πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4. Καλή γνώση τουλάχιστον μίας ακόμη γλώσσας κράτους μέλους της ΕΕ.

5. Κατοχή διδακτορικού τίτλου, κατά προτίμηση σε συναφές γνωστικό πεδίο με το αντικείμενο της Διεύθυνσης.

6. Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

7. Εργασιακή εμπειρία ή εξειδίκευση νομική ή σε φορολογία ή χρηματοοικονομικά ή δημόσια οικονομικά ή λογιστική ή χρηματοδοτικά εργαλεία ή άλλο συναφές με το αντικείμενο της Διεύθυνσης γνωστικό πεδίο.

8. Συνεργατικό πνεύμα και δυνατότητα εργασίας σε απαιτητικό και εξελισσόμενο περιβάλλον με άριστη ικανότητα επικοινωνίας.

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δέκα (10) υπαλλήλων στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με ΑΔΑ: 623ΘΗ-ΝΓΡ

Η Αίτηση (σε μορφή docx)

Για την Π.Ε. Κοζάνης