Πρόσκληση αποσπάσεων (24) υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπ.Περιβάλλοντος

Μετατάξεις

Πρόσκληση αποσπάσεων είκοσι τεσσάρων (24) υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΩΟΥ80-ΔΕ3