Διαγωνισμός

Προμήθεια υλικών συντήρησης και αναβάθμισης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Η  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν της αρίθμ. 644/17 (ΑΔΑ: 6Η107ΛΨ-ΡΛ8) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση σύμβασης αναδόχου για την προμήθεια υλικών  συντήρησης και αναβάθμισης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της παροχής  αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 4.865,76 € (συμπ. ΦΠΑ)  και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Κοζάνης όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει γίνει για αυτό το λόγο η αρίθμ. 1344/17  δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΘΜΠ7ΛΨ-ΒΜ8)

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 24/4/2017  ημέρα Δευτέρα   στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 20)  Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50100. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές  θα παρέχονται  από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης  στο τηλ. 2461351252 κ. Τσέπουρας Αλέξιος.   Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της  Π.Δ.Μ, στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο.

Εισηγήτρια

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

τμήματος προμηθειών

Ωρολογά Ελένη

Ο

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

Συννημένα:

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών