Διαγωνισμός

Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για ένα έτος

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Αριθμός Διακήρυξης:  29/2016 (α/α 30766)

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της και για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Χωρικής της αρμοδιότητας για ένα έτος.

Οι προς προμήθεια ποσότητες είναι:

  • Τμήμα Α Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

 

Α/Α Είδος Ποσότητα σε λίτρα
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 50.000
2 Πετρέλαιο Κίνησης 60.000
3 Βενζίνη Αμόλυβδη 20.000
4 Βενζίνη Σούπερ Αμόλυβδη 20.000

 

Με συνολικό προϋπολογισμό 189.000,00 (συμπ ΦΠΑ) πλέον δικαιώματος προαίρεσης 31.500,00 €, δηλαδή σύνολο 220.500,00 €.

 

  • Τμήμα Β ΚΕΤΕΚ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Α/Α Είδος Ποσότητα σε λίτρα
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 70.000

 

Με συνολικό προϋπολογισμό 117.180,00 (συμπ ΦΠΑ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 337.680,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μεσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και τον Ν. 4412/16

  • Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 28/12/2016.
  • Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 27/01/2017 και ώρα 23:59.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η σύμβαση θα ισχύει από της υπογραφής και για ένα χρόνο, με δυνατότητα παράτασης κατά δύο (2) μήνες. (ή και παραπάνω για εξαιρετική περίπτωση)

Προσφορές θα υποβληθούν είτε και για τα δύο τμήματα (Α+Β), και για το σύνολο των ποσοτήτων τους, είτε για ένα από τα δύο τμήματα (Α ή Β) και για το σύνολο των ποσοτήτων αυτού του τμήματος. Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής –  υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους τη μέρα παράδοσής του, και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014. Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ για το μέρος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά ως εξής:

Τμήμα Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ Υψος Εγγυητικής
Α Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 177.822,58 € 3.556,45 €
Β  ΚΕΤΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ) 94.500,00 € 1.890,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 272.322,58 5.446,45 €

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  300 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περίληψη απεστάλη για Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28/12/2016 (2016-167465)

Συνημμένα: