Διαγωνισμός

Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ-Ψηφιακή Υπογραφή) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της αρίθ. 188/16 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προτίθεται να προβεί σε συλλογή σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς ∆ιάταξης ∆ημιουργίας Υπογραφής (Α∆∆Υ) στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακίνησης δημοσίων εγγράφων μεταξύ φορέων του Δημοσίου μεταξύ φυσικών ή Ν.Π.Ι.Δ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.744,00, € με Φ.Π.Α. και καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, για υποβολή κλειστής τεχνικοοικονομικής προσφοράς, σε έντυπη μορφή,

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναφέρεται ο ακριβής τίτλος του διαγωνισμού, μέχρι τις 24/03/2016 ημέρα Πέμπτη, στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και την Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος, μαζί με την προσφορά του, οφείλει να συνυποβάλει:

 • Πιστοποιητικό πρωτοδικείου ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 2 του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις (πτώχευση, κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση κλπ.) ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση.
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος (κύρια και επικουρική ασφάλιση) ως προς τις υποχρεώσεις του.

Η Τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει:

 • Υλικό τεκμηρίωσης, εφ΄ όσον υπάρχει, για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ).
 • Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση.
 • Συμπληρωμένο τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:
 • Στις Στήλες «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» & «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
 • Αν στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή που είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Προμηθευτή, θεωρείται ως αποδεκτός όρος σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς, το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ, που κατά την κρίση του υποψηφίου Προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία του πίνακα, εφ΄ όσον υπάρχουν. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.
 • Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή.

Η Οικονομική Προσφορά θα περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου και το ποσοστό του ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιποί όροι της παρούσης. Η τιμολόγηση του ποσού θα γίνει μετά την οριστική παράδοση και εγκατάσταση σε λειτουργία του εξοπλισμού, το οποίο και θα βεβαιωθεί από την αρμόδια επιτροπή.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Εάν για το προσφερόμενο είδος υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, δύναται η επιτροπή να ζητήσει επεξηγήσεις γι’ αυτές από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρίας.

Τόπος Παράδοσης – Υλοποίησης

Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνει εφάπαξ, υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής και καλής εκτέλεσης των εργασιών, στο χώρο που θα τους υποδειχθεί από την Περιφέρεια, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί την παράδοση σε καλή λειτουργία του συνόλου του ζητούμενου εξοπλισμού και λογισμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και καλή λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης. Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών θα δίνονται από τη Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Έδρα στο τηλ. 24613 51236. (Fax 24613 51234) αρμόδια υπάλληλος Τσώκρη Κλεοπάτρα. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr).

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Σύμφωνα με το αρίθμ. 99490/689/24-09-2014 έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ)

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 Αριθμός ειδικών καρτών 320    
a) Πιστοποίηση ασφάλειας να είναι μεγαλύτερη ή ίση FIPS 140-1 level 2, CC EAL 4+

 

ΝΑΙ    
b) Υποστήριξη PKCS #11 εφαρμογής διαχείρισης (v2.01)

 

ΝΑΙ    
c) Συμβατότητα με Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΕΡΜΗ (VSP Verisign), π.χ. SafeNet eToken Pro.

 

ΝΑΙ    
d) Συμβατό με USB 1.1/2.0 και πιο συγκεκριμένα να υποστηρίζει τα ακόλουθα:

 

 1. Ψηφιακές υπογραφές RSA με μήκος κλείδας μέχρι 2048 bits.
 2. Δημιουργία ζευγών κλειδιών RSA μήκους μέχρι 2048 (μέγιστος αποδεκτός χρόνος δημιουργίας 30 sec) με γεννήτορα πραγματικών τυχαίων αριθμών.
 3. Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση με τον αλγόριθμο 3DES.
 4. Υποστήριξη του αλγορίθμου SHA-1.
 5. Συμμετρική κρυπτογραφία DES and Triple DES (56, 112 and 168 bit key length).
 6. Δημιουργία κλειδιού, υπογραφή δεδομένων, κρυπτογράφηση στην κάρτα 512-2048 768 RSA, στην κάρτα 56-168 DES ή ΑΕS.
 7. EEPROM μεγαλύτερη ίση των 64 Kbytes.
 8. Το λογισμικό και η εφαρμογή διαχείρισης να υποστηρίζεται σε λειτουργικό MS-Windows, Linux / Unix και MAC-OS.

 

ΝΑΙ