Επιβατικά οχήματα ΠΕ Κοζάνης

Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2018

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2018

Αριθμός Διακήρυξης: 15/2018 (α/α 62605)

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

Ο Διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κατωτέρω Τμήματα (αναλυτική Περιγραφή ποσοτήτων στην αριθμ. 15/2018 διακήρυξη):

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΒΜ Α1Η 4.000,00
2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ KOMATSU Α2Η 4.000,00
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ LIEBHERR Α3Η 2.000,00
4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ HYUNDAI Α4Η 3.000,00
5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ JCB Α5Η 3.000,00
6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ STROJEXPORT Α6Η 1.000,00
7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ MERCEDES Α7Η 2.000,00
8 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ NISSAN Α8Η 4.000,00
9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ CATERPILLAR Α9Η 1.500,00
10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΑΓΙΕΡ Α10Η 2.000,00
11 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ SCANIA Α11Η 2.000,00
12 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ MITSUBISHI Α12Η 1.000,00
13 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ FORD Α13Η 1.000,00
14 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ SUZUKI Α14Η 1.000,00
15 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ RENAULT S.A. Α15Η 1.000,00
16 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ JEEP Α16Η 2.000,00
17 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ   6.000,00
18 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΟΛΕΣ 2.500,00
19 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΟΛΕΣ 2.000,00
20 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ, ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΚΛΠ ΟΛΕΣ 5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 1   50.000,00

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
21 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΛΕΣ 5.000,00 167
22 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΟΛΕΣ 1.500,00 50
23 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΛΕΣ 1.000,00 33
24 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΛΕΣ 1.500,00 50
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΛΕΣ 1.000,00 33
26 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΟΛΕΣ 8.000,00 267
27 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ A/C ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΕΣ 1.000,00 33
28 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 33
29 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΟΛΕΣ 2.000,00 67
30 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΟΛΕΣ 2.000,00 67
  ΣΥΝΟΛΟ 2   24.000,00 800
  ΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ   74.000,00  

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα ανωτέρω τμήματα (1-30) και για το σύνολο των ποσοτήτων.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  τιμής (χαμηλότερη τιμή) ως εξής.

  • Για τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, το οποίο θα προκύψει, έμμεσα μέσω της ειδικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
  • Για τις εργασίες το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται επί της ωριαίας αποζημίωσης για πάσης φύσεως εργασίες επισκευών, χωρίς το ΦΠΑ, έμμεσα μέσω της ειδικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και τον Ν. 4412/16

  • Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: Αμέσως
  • Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12/09/2018 και ώρα 23:59.
  • Αποσφράγιση Προσφορών 19/09/2018, ώρα 10:00 π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η σύμβαση θα ισχύει από της υπογραφής και για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης κατά τρεις (3) μήνες.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, για το μέρος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά σύμφωνα με το πίνακα της παρ. 2.2.2 της Διακήρυξης.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  6 μήνες (180 ημέρες). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Αναλυτικότερες πληροφορίες στην αριθμ. 15/2018 Διακήρυξη.

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος

Για την προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2018, τα συνημμένα:

Η περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑ: 755Α7ΛΨ-4Υ9)

H αριθμ. 15/2018 Διακήρυξη