Επιβατικά οχήματα ΠΕ Κοζάνης

Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοίκησης και Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοίκησης και Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Έχοντας Υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 9. Το Π.Δ 146/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.
 10. Την με αριθμό 144/17 (Α.Δ.Α ΩΑ6Ρ7ΛΨ-ΨΒ6) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2039/Β/13-06-2017) «Έγκριση μεταβίβασης της Αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις απευθείας αναθέσεις των Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ).
 11. Το με αρίθμ. πρωτ. 76846/8-5-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για την συντήρηση και επισκευή τριών (3) επιβατηγών οχημάτων και δύο (2) φορτηγών.
 12. Την αριθμ. πρωτ. 1373/19 (ΑΔΑ: ΩΡΘ77ΛΨ-ΕΙΑ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 13. Την αριθμ. 2640/19 (ΑΔΑ: Ω6Α07ΛΨ-8ΔΙ) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 072.9781.
 14. Το με αρίθμ. πρωτ. 48783/1083/20-3-2019 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού για την συντήρηση και επισκευή δεκατριών (13) επιβατηγών οχημάτων τριών (3) φορτηγών.
 15. Την αριθμ. πρωτ. 1151/19 (ΑΔΑ: ΩΕΘ27ΛΨ-ΣΨΖ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 16. Την αριθμ. 2445/19 (ΑΔΑ: 6ΟΓΗ7ΛΨ-ΤΜΦ) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 072.1321.
 17. Την αριθμ. 2446/19 (ΑΔΑ: ΩΡΠ77ΛΨ-ΩΞΔ) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 072.0861.
 18. Την ανάγκη της συντήρησης και επισκευής επιβατηγών οχημάτων και φορτηγών αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης.

Προσκαλούνται

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι  που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι την Παρασκευή 5-7-2019 και ώρα 12:00 για την ανάθεση των υπηρεσιών για την Προμήθεια  υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοίκησης και Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σύμφωνα με την συνημμένη στη παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 12.443,55€ χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 15.430,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

 • 12.150,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και
 • 3.280,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για εργασίες επισκευής-συντήρησης.

Τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται:

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Δημοκρατίας 27

Ημιώροφος, Γραφείο 25

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από τις: 1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης τηλ. 2461351250 κα Α. Καραγεώργου και 2. Δ/νση Διοίκησης με τον κο Ι. Τουρτούρας  τηλ. 2461351178 ενώ για τον διαγωνισμό κο Χ. Τούμπα τηλ. 2461351194, κα Α. Παπαχαρισίου 2461351114.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης είναι η Προμήθεια  υλικών – ανταλλακτικών-αναλωσίμων και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης   επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοίκησης και Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι:

Προσφορές υποβάλλονται για οποιοδήποτε εκ των τμημάτων είκοσι ένα (21)  (ένα ή περισσότερα) του πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ή και για όλα τα Τμήματα και για το σύνολο των ποσοτήτων και απαιτούμενων εργασιών που περιλαμβάνονται σε κάθε Τμήμα.

Η εκτίμηση του Προϋπολογισμού έγινε από τις Δ/νσεις Διοίκησης και Δ.Τ.Ε με βάση ποσά συμβάσεων προηγούμενων ετών για ανάλογες ανάγκες.

Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προμέτρησή τους είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών – υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών ανταλλακτικών – υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο.

Η σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, έγινε με βάση την εμπειρία και τα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων ετών και ως εκ τούτου τα ποσά αυτά δεν είναι δεσμευτικά αλλά μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν, αρκεί στο σύνολό τους να   μην υπερβούν το συνολικό ποσόν του προϋπολογισμού ανά κωδικό για ένα έτος.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν υποχρεούται στην απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων ανταλλακτικών και αναλωσίμων και στην εκτέλεση του συνόλου των εργασιών συντήρησης ούτε κατ επέκταση στην εξάντληση της συνολικής πίστωσης, αλλά εξαρτάται από τις προκύπτουσες κάθε φορά ανάγκες επισκευών συντηρήσεων.

Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας, ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.

Τα ανταλλακτικά θα πρέπει θα φέρουν σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται της υποχρέωσης.

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει να προσκομιστούν σε οποιαδήποτε στιγμή τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  αποκλειστικά βάση χαμηλότερης τιμής.

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους και τις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

 

 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο από τους υποψηφίους αναδόχους, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο και συνυποβάλλονται τα κάτωθι:

 1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
 2. Φορολογική – Ασφαλιστική Ενημερότητα
 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διαχειριστών για Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ κλπ.
 4. Βεβαίωση ΕΦΚΑ για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διαχειριστών για Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ κλπ.
 5. Την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας κατά περίπτωση όπως ισχύει για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν:
 • Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, έχουν λάβει υπόψη τους όρους της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 • Παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο Δημοσίου συμφέροντος.
 • Διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευμένο με τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες, άδεις και πιστοποιήσεις και για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη.
 • Διαθέτει επάρκεια ανταλλακτικών και θα τροφοδοτεί την Π.Ε Κοζάνης καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
 • Τα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα και ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων, και παρέχει 12 μηνη τουλάχιστον εγγύηση καλής λειτουργίας
 • Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα είναι πιστοποιημένα κατά CE και θα φέρουν αντίστοιχη σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται αυτής της υποχρέωσης.
 • Σε περίπτωση βλάβης από ανταλλακτικό ή από εκτέλεση εργασίας αναλαμβάνει την αποκατάσταση της βλάβης με δικά του έξοδα.
 • Να αναφέρεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής των ανταλλακτικών, εφόσον είναι δυνατόν
 • Το ή τα Τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. Επίσης τελούν υπό απόρριψη προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες και από το προϋπολογισθέν ποσό, για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Τον φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφοντα υποχρεωτικά εξωτερικά:

 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 2. Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης και ο αριθμός αυτής
 3. Τα στοιχεία του αποστολέα
 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τη συμπλήρωση ενός έτους  με δικαίωμα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες, και  με την προϋπόθεση μη εξάντλησης της σχετικής πίστωσης

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να εξασφαλίζει την παροχή έγκαιρης και αρίστης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες συνιστούν και τους όρους της παρούσης.

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται πλήρως ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή κατόπιν συμφωνίας θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερόμενων εγγράφων, αναφορών οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων εικόνων κλπ. ή πληροφοριών που μπορεί να σχετίζονται με την εσωτερική οργάνωση της ΠΔΜ, τον τρόπο λειτουργία των συστημάτων, καθώς και πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών και γενικά οικονομικών και επαγγελματικών φορέων.

Αθέτηση του καθήκοντος της εχεμύθειας εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων μερών θα συνεπάγεται έναντι του αντισυμβαλλόμενου υποχρέωση αποζημίωσης και αποκατάστασης της τυχόν ζημιάς, παύσης κοινοποίησης των εμπιστευτικών υπηρεσιών.

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

Συνημμένα:

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και το Έντυπο υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων (σε μορφή doc και σε μορφή pdf)

promitheia-ylikon-2019-pekozanis