Επιβατικά οχήματα ΠΕ Κοζάνης

Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Όροι διαπραγμάτευσης)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Όροι διαπραγμάτευσης)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν διάθεση από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρατίας 27, Ημιόροφος Γραφείο 25

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:  https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΕΦ 072 ΚΑΕ 1321 και 0861.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών, αναλωσίμων και κάθε άλλου υλικού που τυχόν απαιτηθεί, καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών εργασιών επισκευής-συντήρησης των οχημάτων Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία, για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητάς της καθώς η Π.Ε Κοζάνης δεν διαθέτει ούτε τον απαιτούμενο εξοπλισμό ούτε το ανθρώπινο δυναμικό για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34300000-0, 50112000-3.

Προσφορές υποβάλλονται για οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω τμημάτων 1 έως και 16 (ένα ή περισσότερα) ή και για όλα τα Τμήματα και για το σύνολο των ποσοτήτων και απαιτούμενων εργασιών που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για το σύνολο των Τμημάτων, ανέρχεται στο ποσό των 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 15.000,00 ΦΠΑ : 3.600,00€.)

  • 13.000,00 € (συμπ ΦΠΑ)για την προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και
  • 5.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για εργασίες επισκευής-συντήρησης.

Η εκτίμηση του Προϋπολογισμού έγινε από την Δ/νση Διοίκησης με βάση ποσά συμβάσεων προηγούμενων ετών για ανάλογες ανάγκες.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από της υπογραφής της μέχρι 31/12/2018, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για τρείς επιπλέον μήνες και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη πίστωση και δεν έχουν εξαντληθεί οι συνολικές ποσότητες.

Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προμέτρησή τους είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών – υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών ανταλλακτικών – υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Συνημμένα για την Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Όροι διαπραγμάτευσης):

Οι όροι της διαπραγμάτευσης (ΑΔΑ: 6ΩΔ07ΛΨ-ΜΟ1)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ